Triedne rodičovské stretnutia

Rodičovská rada pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
a
riaditeľstvo školy

 

Vás srdečne pozývajú na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v utorok 04.02.2020 o 15.30 hod.

 

Program:

  1. Informácia o prospechu žiakov za 1. polrok šk. roku 2019/2020
  2. Informácia o dochádzke a správaní sa žiakov za 1. polrok šk. roku 2019/2020
  3. Oboznámenie sa so školským poriadkom školy platným od 01.02.2020
  4. Informácia o písomnej forme internej časti a externej časti maturitnej skúšky pre rodičov žiakov 4. ročníka

Rozpis miestností pre jednotlivé triedy:

trieda

I.A

I.B

II.A

III.A

III.B

IV.A

IV.B

učebňa

210

209

306

303

312

206

304

Tešíme sa na Vašu účasť.