KORONAVIRUS – Aktuálne informácie

11.03.2020

Ministerka školstva SR – vydala v poradí tretie usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírus, ktorým sa okrem iného rušia aj okresné, krajské a celoštátne kolá školských súťaží.

usmernenie3_koronavirus

10.03.2020: najnovšie pokyny z VÚC, Ministerstva zdravotníctva, Krízového štábu SR

– osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei a Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov.  To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti !!!

– v prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur !!!

– je potrebné zabezpečiť, aby tieto osoby neboli v škole !!!

– zároveň sa rušia rodičovské združenia a hromadné školské akcie !!!

– obmedzené sú aj návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti !!!

09.03.2020:

Rozhodnutím Krízového štábu PSK sa na stredných školách nariaďuje od 09. marca povinná 14 dňová karanténa každého žiaka a zamestnanca školy,

  • ktorí v predchádzajúcich 2 týždňoch navštívili Taliansko a rizikové oblasti najviac zasiahnuté vírusom. V takomto prípade žiak resp. jeho zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára a s nim konzultuje ďalší postup,
  • žiakom a zamestnancom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť vycestovania,
  • žiadame rodičov aby neposielali do školy choré deti, žiadame plnoletých žiakov a zamestnancov, aby chorí nechodili do školy resp. do práce,
  • v prípade príznakov ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzývame všetkých, aby kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu,
  • žiakom a zamestnancom odporúčame dôsledne dodržiavať zásady osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov, zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou, tiež aby sa nedotýkali tváre neumytými rukami.

 

Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku oznamuje rodičom všetkých neplnoletých žiakov školy,dospelým žiakom a zamestnancom školy, ktorí v predchádzajúcich 2 týždňoch navštívili Taliansko, že sú povinní s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa domov, zotrvať doma v 2 – týždňovej karanténe.

Odporúčame sa riadiť nariadením Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu:

https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/