Monthly Archives: máj 2020

Oficiálne ukončenie štúdia žiakov štvrtého ročníka na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku

Pandémia spôsobená šírením koronavírusu si vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľov pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva o novej forme vykonania maturitných skúšok. Preto Vás dnes nečaká zeleným obrusom prestretý stôl, ani komisia zvedavá na Vaše vedomosti z maturitných predmetov. Súčasné maturity si za kritérium kladú prácu žiaka počas […]

Projekt SCHVÁLENÝ

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE PRE ŠUP KEŽMAROK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej škole schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v sume 136 153,36 EUR. Tešíme sa, že budeme môcť využiť tieto prostriedky na zakúpenie techniky a skvalitnenie edukačného procesu. Projektové aktivity rozbehneme už od septembra.

Výstava Moje (ne)istoty je sprístupnená verejnosti

Výstava víťazných výtvarných a fotografických prác krajskej súťaže Moje (ne)istoty bola inštalovaná v priestoroch Výstavnej siene v Kežmarku od 13. marca.  Avšak z dôvodu uzavretia aj týchto inštitúcií nebola doteraz sprístupnená verejnosti. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR budú od 6.5. 2020 otvorené galérie za dodržania náležitých hygienických opatrení. Mesto Kežmarok a MsKS v Kežmarku, našej škole predĺžilo možnosť […]

PRIJÍMACIE KONANIE DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SA KONÁ OD 19. MÁJA 2020 DO 30. JÚNA 2020.

Z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) z 29.04.2020 vyplýva Riaditeľ strednej školy je povinný po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája […]

Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

Z dôvodu konania talentových skúšok a efektívnejšej komunikácii žiadame všetkých rodičov žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorých deti si podali prihlášku na štúdium na strednej škole v rámci prijímacieho konania konaného v tomto šk. roku 2019/2020 na Školu umeleckého priemyslu na ul.  Slavkovská 19  v Kežmarku a neuviedli v prihláške emailovú adresu na rodiča, aby tak urobili v […]