INFO: začiatok šk. roka na ŠUP Kežmarok

 

Z hygienických dôvodov sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční 2.9.2020 v jedálni školy v časových odstupoch po jednotlivých ročníkoch, následné sa žiaci presunú do určených miestností:

Rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (príloha č.2)

Príloha 1_ Vyhlásenie pred nástupom do strednej školy

Príloha 2_ Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti