Plenárne stretnutie rodičovského združenia

Rodičovská rada pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok

a

riaditeľstvo školy

 

Vás srdečne pozývajú na plenárne stretnutie rodičov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 17.09.2020 o 15.30 hod., v priestoroch spoločenskej miestnosti školy.

 

Program:

  1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
  2. Správa o hospodárení rodičovského združenia
  3. Informácia o pláne práce školy na školský rok 2020/2021
  4. Informácia o maturitných skúškach
  5. Voľba rodičov za členov do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok

Rodičov chceme poprosiť o aktívnu účasť na stretnutí, nakoľko voľby členov do rady školy sa môžu uskutočniť len v prípade, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, voľby sa nemôžu uskutočniť a musia sa zopakovať v náhradnom termíne.

V prípade potreby sa budú konať individuálne konzultácie s triednym učiteľom.

 

Prosíme rodičov, aby v priestoroch školy dodržiavali epidemiologické opatrenia, prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 (rúško, odstup, vlastné pero)

 

Tešíme sa na Vašu účasť.