Škola umeleckého priemyslu Kežmarok (oficiálne video)

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu. Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov. Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov. 

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti žiaka. Absolvent ovláda postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D grafického digitálneho spracovania obrazu. Kladie sa dôraz na praktickú a tvorivú prácu v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Cieľom študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v oblasti kreatívneho priemyslu a výtvarného umenia. Získava znalosti v technológiách, ktoré sa uplatňujú v tvorivom pracovnom procese. Osvojuje si schopnosť samostatne vytvárať inovatívne aj experimentálne výtvarné riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru v profesionálnej kvalite s ohľadom na životné prostredie a ekológiu.

KONZERVÁTORSTVO a REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB

Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a  konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí, galérií a súkromníkov. Získava znalosti v technologických postupoch, ktoré uplatňuje v procese zachovávania diel v ich pôvodnej podobe a hodnote. Osvojuje si schopnosť samostatne riešiť a vyhodnocovať problematiku obnovy, etické zásady reštaurátorstva a reštaurátorskej a konzervátorskej profesie.

 FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Študijný odbor fotografický dizajn má pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom priemysle a na trhu práce.

Technológia spracovania fotografického materiálu, základy audiovizuálnej tvorby, komerčná a umelecká tvorba od návrhu cez realizáciu až po výstup. Počas štúdia má žiak získať schopnosť vytvoriť si výtvarný názor a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne tvoriť.

GRAFICKÝ DIZAJN

Absolvent odboru grafický dizajn  zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižnej grafiky, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení.  Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby dejín umenia a rôznych výtvarných techník.

Škola sa vo veľkej miere zapája do projektovej činnosti vďaka čomu môžu žiaci pracovať na modernej technike a absolvovať stáže a prax v zahraničí.

Bohatý študentský život, tímová pracovná atmosféra, súťaže a výstavy doma aj v zahraničí, možnosti pracovného uplatnenia už počas štúdia, plavecký kurz v Chorvátsku, profesionálne ateliéry. To všetko a omnoho viac čaká uchádzačov o štúdium na našej škole.

Tešíme sa  že náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj pripravuje stavbu novej budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Pre našich žiakov bude v najbližších rokoch postavená nová moderná budova,  ktorá zefektívni podmienky vyučovacieho procesu, bude pýchou kraja a centrom vzdelávania v oblasti umenia. 

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia. Informácie pre uchádzač nájdete na internetovej stránke našej školy.

Naši absolventi majú uplatnenie v umeleckoremeselných prevádzkach, reklamných agentúrach, umeleckých ateliéroch. Realizujú sa aj vo výchovnovzdelávacom procese alebo dosahujú vynikajúce výsledky v samostatnom sektore podnikania, či voľnom umení. Vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam je uplatnenie našich študentov širokospektrálne a žiadané.