Výpisy klasifikácie za I. polrok šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021 Vám budú zaslané elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka, resp. žiacke konto (v prípade plnoletých žiakov). Výpisy budú zverejnené 29. januára 2021.

Zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je možné si stiahnuť a pozrieť.

Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom výpisu žiadame zákonných zástupcov/plnoletých žiakov o podpísanie výpisu stlačením červeného tlačidla „Podpísať“.