Vzdelávacia aktivita : Jazyková a čitateľská gramotnosť ako pilier pri tvorbe inšpiračných zdrojov k praktickej
maturitnej skúške

Mgr. Milada Kotorová

Záverečná sprava:

Správa o realizácii – Krúžok jazyková a čiteteľská gramotnosť ako pilier pri tvorbe inšpiračných zdrojov k raktickej maturitnej skúške

 

Zdôvodnenie aktivity: Aktivita vypĺňa medzeru pri príprave žiakov k maturitnej skúške – praktickej časti odbornej zložky odboru propagačné výtvarníctvo. Konkrétne ide o inšpiračné a informačné zdroje pre také témy, ktoré nie sú publikované alebo len veľmi málo. Napríklad propagácia firmy, obal, autorská kniha, objekt do interiéru, hračka, logo, architektonické riešenie priestoru, šperk…a pod.

Cieľ: podpora pre žiaka a učiteľa. Vytvorenie textov s ilustračnými zábermi týkajúcimi sa konkrétnych projektov, ktoré riešia žiaci v rámci praktickej maturitnej skúšky.

V tomto krúžku sa žiaci pripravujú na praktickú maturitnú skúšku na našej škole. Postupne prechádzajú maturitnými zadaniami, pričom z každého zadania je výstupom buď myšlienková mapa k danej téme alebo kolekcia fotografií ako dokument. Žiaci sa učia vyhľadávať a spracúvať informácie, ale tiež to, ako ich pútavo a prehľadne podať. Taktiež sa učíme diskutovať, konštruktívne a kriticky myslieť a vyjadrovať sa. Niektoré krúžky sú realizované formou nastolenia problému.

spoločná práca – psychické zdravie

spoločná práca žiakov Veľká noc detail 1

spoločná práca žiakov o vplyve sociálnych sietí

spoločná práca žiakov Veľká noc detail 2

Záujmový útvar:

Jazyková a čitateľská gramotnosť.

 

Žiaci sa učia vyhľadávať a spracúvať informácie na aktuálne témy, vybraté informácie pútavo a prehľadne podať. Taktiež sa učíme diskutovať, konštruktívne a kriticky myslieť a vyjadrovať sa. V mesiaci apríl sme sa zaoberali námetom z oblasti ekológie, konkrétne vlastnou uhlíkovou stopou.

 

Pracovali sme v krokoch:

PRÍPRAVA KONKRÉTNYCH INFORMÁCIÍ na myšlienkové mapy: uhlíková – ekologická – skleníková stopa; naša činnosť; kedy nastal problém; ako som na tom ja; riešenie problému; zdroje energie;  čo robíme zle; ako na to doplatíme…

 

ZHOTOVENIE MYŠLIENKOVÝCH MÁP Práca s pripraveným textom – možnosti transferu textu, použitie textovej šablóny, tlač typografického textu, písanie voľnou rukou. Koláž techník a kompozičné rozloženie mapy, farebné zjednotenie.      

 

TEST UHLÍKOVEJ STOPY – vysvetlenie ťažších otázok a odpovedí; ako sa počíta uhlíková stopa; zapojenie učiteľov do testu.

 

ZHOTOVENIE GRAFU uhlíkovej stopy žiakov a učiteľov. Určenie dôležitosti výsledkov. Zozbieranie dát a vytvorenie prehľadu najdôležitejších výsledkov.  Vytvorenie grafu podľa zadaných hodnôt. Porovnanie výsledkov. 

 

PRÍPRAVA DEKORATÍVNYCH PRVKOV; voľba vhodného námetu – aktuálne podľa ročného obdobia – téma rastlinných pukov – zväčšenie do vysoko nadživotnej veľkosti; kresba, maľba, nová vrstva kresby, vystrihovanie.  

 

KOMPLETIZÁCIA CELEJ SPOLOČNEJ PRÁCE: kompozičné riešenia nového panelu; ukladanie myšlienkových máp do bloku; umiestnenie rastlinných prvkov, výsledku testov, doplnkových informácií.