Vzdelávacia aktivita : Jazyková a čitateľská gramotnosť ako pilier pri tvorbe inšpiračných zdrojov k praktickej
maturitnej skúške

Mgr. Milada Kotorová

 

Zdôvodnenie aktivity: Aktivita vypĺňa medzeru pri príprave žiakov k maturitnej skúške – praktickej časti odbornej zložky odboru propagačné výtvarníctvo. Konkrétne ide o inšpiračné a informačné zdroje pre také témy, ktoré nie sú publikované alebo len veľmi málo. Napríklad propagácia firmy, obal, autorská kniha, objekt do interiéru, hračka, logo, architektonické riešenie priestoru, šperk…a pod.

Cieľ: podpora pre žiaka a učiteľa. Vytvorenie textov s ilustračnými zábermi týkajúcimi sa konkrétnych projektov, ktoré riešia žiaci v rámci praktickej maturitnej skúšky.

V tomto krúžku sa žiaci pripravujú na praktickú maturitnú skúšku na našej škole. Postupne prechádzajú maturitnými zadaniami, pričom z každého zadania je výstupom buď myšlienková mapa k danej téme alebo kolekcia fotografií ako dokument. Žiaci sa učia vyhľadávať a spracúvať informácie, ale tiež to, ako ich pútavo a prehľadne podať. Taktiež sa učíme diskutovať, konštruktívne a kriticky myslieť a vyjadrovať sa. Niektoré krúžky sú realizované formou nastolenia problému.

spoločná práca – psychické zdravie

spoločná práca žiakov Veľká noc detail 1

spoločná práca žiakov o vplyve sociálnych sietí

spoločná práca žiakov Veľká noc detail 2