oznamy pre žiakov v končiacom ročníku

maturita 2023
ako na vysokú školu

MATURITA 2023

Prehľad termínov maturitnej skúšky (MS) 2023

 

 • do 30. septembra 2022 – prihláška na maturitnú skúšku
 • 14. marec 2023 – EČ a PFIČ MS 2023 – SJL
 • 15. marec 2023 – EČ a PFIČ MS 2023 – cudzí jazyk

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

   –  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

   –  vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

   – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nivam.sk

 

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Maturitná skúška v škole umeleckého priemyslu pozostáva z týchto častí:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk: anglický jazyk – úroveň B1 / B2
 • teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZ)
 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ)

 

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka pozostáva z externej časti a internej časti.

 • Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) tvorí test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania (www.nucem.sk). Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
 • Interná časť maturitnej skúšky (IČ MS) sa člení na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)

 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

– Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával.
– MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
– MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
– EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

 

Slovenský jazyk a literatúra 
Trvanie EČ MS:
115 minút
Formát úloh:
40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 165 minút
Formát úloh:
1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Trvanie ÚFIČ MS: 20 minút príprava/ 20 minút odpoveď 

Anglický jazyk (AJB1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 115 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 75 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Trvanie ÚFIČ MS: 20 minút príprava/ 20 minút odpoveď 

Anglický jazyk (AJB2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 135 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 75 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Trvanie ÚFIČ MS: 20 minút príprava/ 20 minút odpoveď 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZ MS)

Trvanie TČOZ MS: 30 minút príprava/ 30 minút odpoveď 

 • otázky sú zostavené zo všetkých odborných predmetov,
 • žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku (otázky z viacerých predmetov s rôznou váhou)

 

Úspešné vykonanie maturitnej skúšky

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

ako na vysokú školu

Žiakom, ktorí sa zaujímajú o štúdium na vysokej škole, odporúčame preštudovať si nasledujúci článok: Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách

Zjednotené informácie o vysokých školách a zamestnávateľoch pre stredoškolákov, ich rodičov ako aj širokú verejnosť nájdete na https://www.narodnekariernecentrum.sk/

Najnovšie číslo časopisu Kam po strednej si prečítajte TU!!!