Národný projekt – ŠIOV – Rozvoj stredného odborného vzdelávania – pasportizácia

 

Projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania

 

Strategickým cieľom projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania , ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania  je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov.

Cieľmi hlavných aktivít sú:

  1. Obsahová prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby.
  2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií.
  3. Podpora kariérneho poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe.

 

V rámci druhej aktivity sa plánuje  realizovať pasportizácia stredných odborných  škôl v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátnou školskou inšpekciou, zástupcami zamestnávateľov a zriaďovateľov škôl a bude sa zameriavať na tieto oblasti:

  • vybavenie  budov,
  • štruktúra žiakov a homogenity učebných ako aj študijných odborov,  práca so žiakmi (uplatniteľnosť žiakov, úspešnosť žiakov pri záverečných a maturitných skúškach, homogenita odborov a pod.),
  • štruktúru pedagogických pracovníkov splňujúcich zákonom stanovené podmienky,
  • vybavenosť  a stav učebných a didaktických pomôcok – splnenie normatívu, technický stav pomôcok.

Samotná pasportizácia sa bude realizovať v troch etapách:

  1. etapa pozostáva z vyplnenia elektronického formulára pasportizácie.
  2. etapa predstavuje fyzickú realizáciu pasportizácie,  formou realizácie auditu uvedených skutočností v elektronickom systéme pasportizácie.
  3. etapa spočíva vo vyhodnotení výsledkov pasportizácie.

Do dnešného dňa sme absolvovali 1. etapu pasportizácie.

 

Koordinátor: RNDr. Danica Hanuliaková