Vzdelávacia aktivita Premena žiakov na úspešnú pracovnú silu na trhu práce 

Mgr. Anna Dominiková 

 

Zdôvodnenie aktivity:  Zámerom tejto aktivity je v rámci mimoškolskej činnosti pripraviť našich žiakov do praxe. Skvalitnenie formy vzdelávania študentova nadobúdanie nových praktických zručností a schopností v oblastiach podnikania a financií. Prehĺbiť vedomosti a zručnosti Finančnej gramotnosti. Uplatnenie sa na trhu práce ako zamestnanec alebo ako SZČO, prípadne založenie si vlastného podniku podľa reálneho dopytu trhu.  A zároveň poukázať na možnosti regiónu.

Cieľ: nadobudnutie a prehĺbenie teoretických vedomostí a praktických zručnosti vo finančnej oblasti a v oblasti podnikania, schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť seba a svoje domácnosti, preniesť svoje umelecké a ekonomické zručnosti do podnikania, získať skúsenosti z vypracovania podnikateľského zámeru ,poznať podmienky založenia živnosti alebo malých podnikov zameraných na umeleckú činnosť, poznať finančné produkty (bankové vklady, stavebné sporenie, dôchodkové sporenie – tri piliere, pôžičky – účelové, bezúčelové, spotrebné, rýchle peniaze, podnikateľské úvery, hypotekárny úver, finančný leasing, splátkový predaj), poznať vznik a históriu finančníctva na Slovensku (exkurzia v mincovni Kremnici), rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v komunikácií s finančnými inštitúciami, rozvíjať u žiakov schopnosť orientovať sa na finančnom a kapitálovom trhu ,lepšenie prospechu žiakov z predmetu ekonomika a finančná gramotnosť.

 

 

Ing. Anna Dominiková

V rámci činnosti krúžku sme so žiakmi vytvorili:

  • výstavku starých bankoviek a mincí
  • žiaci vytvorili návrhy na nové eurobankovky
  • preberali sme zaujímavosti z oblasti finančnej gramotnosti, besedovali sme na dané témy a následne sme vytvorili 6 pracovných listov a tri tajničky s ekonomickými otázkami