Prípravný výtvarný kurz na talentové skúšky

Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame prípravný výtvarný kurz pred talentovými skúškami na školský rok 2023/24. Počas kurzu sa budú záujemcom venovať pedagógovia školy v rámci práce na kresbe zátišia, maľbe a konzultácií k domácim prácam.

 

V nasledujúcom školskom roku ponúkame štúdium v 4-ročných študijných odboroch:

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN – 8603 M
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN – 8606 M
KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB – 8651 M 01
PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO – 8641 M
GRAFICKÝ DIZAJN – 8604 M

 

Kurz sa bude konať v priestoroch školy (Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok) v termínoch:

15. 4. 2023 (sobota) / 22. 4. 2023 (sobota)

 

Viac INFO o kurze:

INFO_Prípravný kurz na TS_ŠUP Kežmarok _ 2023

Prihláška:

PRIHLÁŠKA_Prípravný kurz na TS_ŠUP Kežmarok _ 2023

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium, forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah sú zverejnené na webovom sídle školy www.supkk.sk

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 upravujú priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

 

  • zákonný zástupca žiaka vypĺňa a podáva iba jednu prihlášku na štúdium na SŠ, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
  • prihlášku na štúdium na SŠ je možné podať elektronicky (v systéme EduPage) alebo v listinnej podobe (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR) osobne alebo poštou na adresu školy, prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom e-mailu, 
  • termín na podanie vyplnenej a potvrdenej prihlášky na každú zvolenú SŠ, na ktorú sa uchádzač hlási je najneskôr  do 20. marca 2023,
  • prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia, zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje len jeden, o tejto skutočnosti však musia informovať riaditeľa SŠ písomným vyhlásením,
  • prihláška musí byť potvrdená riaditeľom ZŠ.                                                    

Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania:

  • zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2023 na príslušnom tlačive písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie cez EDUPAGE, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, osobne alebo zaslaním poštou (Potvrdenie o nastúpení.pdf),
  • zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Termíny konania prijímacej skúšky:

1. termín –  

2. máj 2023 (utorok) a vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2023,

2. termín – 

11. máj 2023 (štvrtok) a vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. máj 2023.

 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ

v súlade s § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa zverejňuje schválený zoznam študijných odborov, počty žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. roku 2023/2024 a termíny konania prijímacích skúšok:

Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:

kód odboru

názov odboru

plánovaný počet prijatých žiakov

8603 M

grafický a priestorový dizajn

9

8604 M

grafický dizajn

9

8606 M

fotografický dizajn

9

8641 M

propagačné výtvarníctvo

9

8651 M 01

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

6

 

Spolu

42 žiakov

 

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.
  • Prijímaciu skúšku budú konať všetci uchádzači bez ohľadu na dosiahnuté výsledky externého testovania.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 sa bude konať:

v 1. termíne dňa 02. mája 2023 (utorok) a 

v 2. termíne dňa 11. mája 2023 (štvrtok)                                                                                                                                                                                                                     

Riaditeľka školy Ing. Marta Perignáthová zverejňuje podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania

podmienky prijímacieho konania 2023_2024

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia.

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu:

prihláška (.pdf)

cestne_vyhlasenie (.pdf)

potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka na štúdium (.pdf)