Prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest

Riaditeľka Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Riaditeľka školy zverejňuje zoznam študijných odborov a počty voľných miest do prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. roku 2023/2024:

Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:

kód odboru

názov odboru

počet voľných miest

8603 M

grafický a priestorový dizajn

0

8604 M

grafický dizajn

1

8606 M

fotografický dizajn

2

8641 M

propagačné výtvarníctvo

0

8651 M 01

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

1

 

spolu

4

Prijímacia skúška v druhom kole na nenaplnený počet miest sa koná 20. júna 2023.

Do druhého kola si môžu cez EduPage podať prihlášku iba tí uchádzači, ktorí v prvom kole neboli prijatí na žiadnu strednú školu.

Konanie prijímacej skúšky v ďalšom termíne

 

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

8641 M propagačné výtvarníctvo

8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

 

 

 

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium, forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah sú zverejnené na webovom sídle školy www.supkk.sk

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 upravujú priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

 

  • zákonný zástupca žiaka vypĺňa a podáva iba jednu prihlášku na štúdium na SŠ, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
  • prihlášku na štúdium na SŠ je možné podať elektronicky (v systéme EduPage) alebo v listinnej podobe (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR) osobne alebo poštou na adresu školy, prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom e-mailu, 
  • termín na podanie vyplnenej a potvrdenej prihlášky na každú zvolenú SŠ, na ktorú sa uchádzač hlási je najneskôr  do 20. marca 2023,
  • prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia, zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje len jeden, o tejto skutočnosti však musia informovať riaditeľa SŠ písomným vyhlásením,
  • prihláška musí byť potvrdená riaditeľom ZŠ.                                                    

Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania:

  • zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2023 na príslušnom tlačive písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie cez EDUPAGE, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, osobne alebo zaslaním poštou (Potvrdenie o nastúpení.pdf),
  • zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Termíny konania prijímacej skúšky:

1. termín –  

2. máj 2023 (utorok) a vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. máj 2023,

2. termín – 

11. máj 2023 (štvrtok) a vzhľadom na počet uchádzačov aj 12. máj 2023.

 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ

v súlade s § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa zverejňuje schválený zoznam študijných odborov, počty žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. roku 2023/2024 a termíny konania prijímacích skúšok:

Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:

kód odboru

názov odboru

plánovaný počet prijatých žiakov

8603 M

grafický a priestorový dizajn

9

8604 M

grafický dizajn

9

8606 M

fotografický dizajn

9

8641 M

propagačné výtvarníctvo

9

8651 M 01

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

6

 

Spolu

42 žiakov

 

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.
  • Prijímaciu skúšku budú konať všetci uchádzači bez ohľadu na dosiahnuté výsledky externého testovania.

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACIEHO KONANIA:

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 sa bude konať:

v 1. termíne dňa 02. mája 2023 (utorok) a 

v 2. termíne dňa 11. mája 2023 (štvrtok)                                                                                                                                                                                                                     

Riaditeľka školy Ing. Marta Perignáthová zverejňuje podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania

podmienky prijímacieho konania 2023_2024

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia.

Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu:

prihláška (.pdf)

cestne_vyhlasenie (.pdf)

potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka na štúdium (.pdf)