Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ

v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade zverejňuje PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2024/2025.

 

Formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah boli v pedagogickej rade prerokované dňa 15.11.2022.

podmienky prijímacieho konania 2024_2025