Vzdelávacia aktivita Rozvoj jazykových kompetencií v anglickom jazyku

Mgr. Marián Lojek

Záverečná správa:

ROZVOJ JAZYKOVEJ KOMPETENCIE V ANGLICKOM JAZYKU

Zdôvodnenie aktivity: výber tejto aktivity vyplýva z nedostatku jazykových kompetencií, nedostatku písomného prejavu v cudzom jazyku, nezáujem o výučbu cudzieho jazyka tradičnými výchovno-vzdelávacími metódami. 

Cieľ: zvýšenie jazykovej gramotnosti vo vyučovaní regionálnej výchovy pre potreby maturitnej skúšky z anglického jazyka, zatraktívnenie výučby cudzieho predmetu a rozvoj čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku.

 

Žiaci si počas krúžkovej činnosti osvojovali a rozširovali slovnú zásobu v anglickom jazyku zameranú na ich študijný odbor. Precvičovali si dialógy, viedli diskusie v rámci svojich odborov a taktiež medziodborovo. Okrem komunikácie sa žiaci venovali tvorbe 3D modelov slúžiacich na orientáciu na mape a poznávanie miest, čo im môže pomôcť zúročiť ich snahy na škole v budúcnosti napríklad uplatnením sa v anglicky hovoriacich krajinách.