Vzdelávacia aktivita Rozvoj jazykovej kompetencie v nemeckom jazyku

Mgr. Martina Kavaschová Onderková

Záverečná správa:

Správa o realizácii krúžku Rozvoj jazykovej kompetencie v nemeckom jazyku

 

Zdôvodnenie aktivity: nedostatok materiálov pre vyučovanie regionálnej výchovy pre potreby maturitnej skúšky z NEJ, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v NEJ, vzbudiť záujem o učenie sa cudzieho jazyka

Cieľ: rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v nemeckom jazyku, rozvoj slovnej zásoby v jazyku, podpora ústneho prejavu žiaka, podpora písomného prejavu žiaka

Hlavným cieľom krúžku Rozvoj jazykovej kompetencie v nemeckom jazyku je vzbudiť záujem žiakov o učenie sa ďalšieho cudzieho jazyka. V krúžkovej činnosti sú rozvíjané štyri kľúčové kompetencie potrebné pre uplatnenie nadobudnutých zručností v praktickej komunikácii, a to čítanie a posluch s porozumením, rozprávanie a písomný prejav. Aktivity vo vyučovacích jednotkách sú zostavované aj s dôrazom na regionálny aspekt

Aktivita minulý čas – DETEKTÍV

Cieľ: zostavenie otázok v minulom čase – perfektum

Priebeh: žiak 1 dostane kartičku s činnosťami, ktoré vykonával predchádzajúci deň. Jeho úlohou je pomocou kresby alebo pantomímy činnosť ukázať. Ostatní žiaci kladú otázky v minulom čase. Napr. Čítal si včera? Po uhádnutí všetkých činností žiak 1 zopakuje slovne všetky činnosti, ktoré deň predtým vykonával (tréning perfekta). Následne si žiaci vymenia úlohy.  

 

Aktivita časové údaje – Zostav svoj deň

Cieľ: zostaviť príbeh s časovými údajmi – zamerané na časovanie slovies a správne použitie prísloviek času vo vete.

Priebeh: žiak najprv popíše, čo vidí na obrázku a následne zostaví príbeh, pričom musia byť použité všetky obrázky a slovesá mať, byť nie sú povolené.  Žiak si ukladá obrázky v poradí, v akom ich použil.

STALO SA VČERA – úlohou žiaka je rovnaký príbeh zapísať v minulom čase ako príspevok do novín. Cieľom je upriamiť pozornosť na využitie préterita v písanom