Vzdelávacia aktivita Rozvoj jazykovej kompetencie v nemeckom jazyku

Mgr. Martina Kavaschová Onderková

 

Zdôvodnenie aktivity: nedostatok materiálov pre vyučovanie regionálnej výchovy pre potreby maturitnej skúšky z NEJ, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v NEJ, vzbudiť záujem o učenie sa cudzieho jazyka

Cieľ: rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v nemeckom jazyku, rozvoj slovnej zásoby v jazyku, podpora ústneho prejavu žiaka, podpora písomného prejavu žiaka