Vzdelávacia aktivita Virtuálna realita je realizovaná v dvoch skupinách (I., II)

Ing. Arch. Matúš Figlár, Mgr. art. Dominik Britaňák

Realizácia: v rámci projektu sú plánované 2 krúžky v oblasti Virtuálnej reality, avšak každá z nich má v danej oblasti iné zameranie, ktoré je uvedené nižšie v cieľoch aktivity. Verejné priestory historického mesta Kežmarok skrývajú veľký potenciál a predmetom tejto aktivity je využiť kreatívny potenciál študentov ŠUP v Kežmarku. Študenti prostredníctvom návrhov vo virtuálnej a rozšírenej realite môžu inšpirovať, či ponúkať riešenie pre zatraktívnenie verejných priestorov. Tieto návrhy môžu byť následne od prezentované a overované „in situ“ – teda na mieste prostredníctvom najmodernejších vizualizačných postupov. Základom virtuálnej a rozšírenej reality je úsilie o čo najvernejšie zobrazenie a prienik 3D modelov a reálneho sveta ale aj pohyb v priestore a to všetko v reálnom čase. Video tvorbu virtuálnej skutočnosti v ktorej je neodmysliteľnou súčasťou intervencia človeka a vstup do virtuálneho prostredia vo vzájomnej interakcii. Ide o prostredie vymodelované prostriedkami počítačovej techniky, náležitých softvérových jednotiek a programov. Všetky produkty simulujúce skutočnosť. Primárne sa ním chápe vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného na obrazovke počítača, tabletu, smartfónu, alebo pri použití špeciálnych virtuálnych okuliarov. Všetky deje sa uskutočňujú v reálnom čase, pokiaľ možno s okamžitou odozvou na akciu užívateľa, virtuálny svet a objekty v ňom umiestnené majú trojrozmerný charakter, alebo aspoň vytvárajú jeho dojem. Užívateľovi je umožnené vstupovať do virtuálneho sveta a pohybovať sa v ňom po rozličných dráhach (chodí, lieta, skáče, rýchlo sa presúva na predom definované miesto) Virtuálny svet nie je statický. S jeho časťami môže užívateľ manipulovať. Virtuálne telesá sa pohybujú, ovplyvňujú užívateľa a aj seba navzájom. Po prvých aplikáciách virtuálnej reality v oblasti tvorby počítačových hier vznikla nevyhnutne potreba, aby sa tieto moderné technológie mohli používať aj v priemysle. Navrhovanie interiérov a exteriérov, urbanistické plánovanie, virtuálne výlety či návšteva v planetáriu. Naša škola, učitelia a žiaci v tomto nastupujúcom trende a budúcnosti virtuálneho umeleckého priemyslu potrebuje nadobudnúť skúsenosti. Poznať nové trendy a chrliť aj takýto druh produktu, ktorý umelecký priemysel využíva v mnohých odvetviach a zameraniach. Aktivitu považujeme za nevyhnutnú a potrebnú z dôvodu silného dopytu po takýchto produktoch a nedostatku odborníkov, ktorí v tomto odvetví pracujú. Pokladáme za svoju povinnosť vytvárať priestor
na rozvoja umelecké stvárnenie nového odvetvia kreatívneho priemyslu, ktorému aj vďaka zameraniu našej školy chceme pridávať umeleckú hodnotu.

Cieľ pre krúžok Virtuálna realita 1: zvýšenie zručnosti v IKT prostredníctvom  tvorby 3D modelov a prvkov s následnou aplikáciou do virtuálneho prostredia, práca vo virtuálnej a rozšírenej realite.

Cieľ pre krúžok Virtuálna realita 2: zvýšenie zručnosti v IKT prostredníctvom vytvorenia virtuálnej galérie, zatraktívnenie verejného priestoru novými umeleckými prvkami a alternatívami , edukácia spoločnosti a propagácia tvorby vo verejnom priestore

Počas doterajších stretnutí na projektovom krúžku Virtuálna realita bol žiakom teoreticky objasnený termín grafický priestorový dizajn a možností 3D modelovania, do ktorých siaha aj alternatíva vytvárať virtuálny priestor a tak simulovať realitu v 3D virtuálnom zobrazení za pomoci okulára. Možnosti aplikovania a simulácie vo virtuálnom priestore sme spoločne aplikovali v 3D programe a výsledný produkt zatiaľ previedli cez rendering do 2D panorámy, ktorej výsledok sa bude dať prezentovať cez okulár v 3D virtuálnom priestore.

So žiakmi sme rozpracovali projekt virtuálnej galérie pre našu školu.

Žiaci si za uplynulé obdobie prešli kreatívnym procesom tvorby architektonického diela (virtuálneho). So študentmi sme prešli od fázy konceptov (vrátane ich  kritického hodnotenia a sebareflexie), po fázu štúdie. Momentálne každý študent dokončuje funkčný prototyp virtuálnej galérie. (Zatiaľ architektonický priestor bez konkrétnych diel) Počas celého priebehu výučby sme tvorili aj prototyp, na ktorého príklade bola prezentovaná teória. Súčasný prototyp je spustený už aj na úvodnej stránke webového sídla školy.