»Urob čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde si.«
Theodore Roosevel

 

 

Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

Žiacka školská rada – to sú študenti pre študentov. Je to váš „študentský parlament“. Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

Fungujúca žiacka školská rada (ŽŠR) sa v súčasných školách môže stať efektívnym nástrojom v procese demokratizácie vzdelávacích inštitúcií. Členovia ŽŠR majú radosť z podieľania sa na chode školy, zažívajú úspech zo zvládnutia zodpovednosti, rozvíjajú sa ich občianske a osobnostné zručnosti, poznajú skúsenostné učenie sa. ŽŠR sa vytvára v celoškolskom komplexnom procese, počas ktorého dochádza k zmene klímy v škole a k premene vzťahu medzi vedením školy, zamestnancami a žiakmi smerom k partnerstvu, spolupráci, spoločnému rozhodovaniu sa a deľbe moci

ÚLOHY ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
 2. Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
 3. Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
 4. Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
 5. Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
 6. Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
 7. Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
 8. Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
 9. Podpora demokracie v škole.
 10. Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
 11. Boj proti šikanovaniu v škole.
 12. Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
 13. Podporovať dobré vzťahy „učiteľ – žiak“.
 14. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
 15. Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
 16. Vzbudenie záujmu študentov o „veľké“ témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
 17. Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
 18. Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
 19. Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
 20. Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.