Vzdelávacia aktivita je rozdelená do dvoch skupín – Čitateľská gramotnosť I. a Čitateľská gramotnosť II.

Mgr. Katarína Nebusová, Mgr. Eva Sroková

Záverečná správa:

Správa o činnosti v krúžku Čitateľská gramotnosť I.

Správa o činnosti v krúžku Čitateľská gramotnosť II.

Na krúžku zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a podpora záujmu o čítanie sa žiaci oboznamujú s bohatým materiálom školskej knižnice, čo im pomáha pri aktivácii a tvorivosti potencionálnych budúcich úspešných autorov.

Žiaci si založili autorský denník. Podrobnejšie sa naučili spoznávať vzťah medzi typografiou a literárnym umením. Spriatelili sa s termínom kaligram, jeho formou a obsahom. Podľa zvolenej literatúry si vytvorili vlastný kaligram, čiže si vytvorili vlastnú obrazovú báseň a skúmali jej vizuálny výtvarný grafický prejav.

Úlohou žiakov bolo najprv slovne zhodnotiť dielo a následne ho aj výtvarne jednoducho spracovať.

Dve žiačky z II.A triedy spracovali niektoré momenty z textu diela Andreja Sládkoviča – Detvan komixovým spôsobom: útok sokola na zajaca, zastrelenie sokola, stretnutie kráľa Matiáša s Elenou, odmietnutie daru – prsteňa Elenou, upevnenie lásky medzi Martinom a Elenou, prejav oddanosti slovenskému národu Martinom /ponechá si kroj, valašku aj po vstupe do Čierneho pluku kráľa Matiáša/.