Zamestnanecký grantový program Slovenskej sporiteľne – Euro k euru, V. ročník

Nadácia Slovenskej sporiteľne aj v roku 2010 pokračovala v úspešnom zamestnaneckom programe, ktorý mal v minulosti názov „Koruna ku korune“.  Prostredníctvom tohto programu zamestnanci banky a dcérskych spoločností podporujú aktivity lokálnych komunít.

Program je založený na princípe darcovstva zamestnancov banky a dcérskych spoločností a spoluúčasti Nadácie formou matchingu 1:2. Znamená to, že k sume, ktorú poskytne zamestnanec vybranému projektu, pridá Nadácia finančnú čiastku v dvojnásobnej výške.

Príspevok nemenovaného zamestnanca Slovenskej sporiteľne bol vo výške 500,-€ a príspevok Nadácie Slovenskej sporiteľne našej škole bol teda dvojnásobný a to 1000,-€.

V piatom ročníku zamestnaneckého grantového programu Euro k euru podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne 86 projektov, medzi ktorými bol aj náš projekt s názvom „Hráme deťom rozprávky“.

  

Cieľom grantového programu je podporiť občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy, športové kluby, telovýchovné jednoty, tanečné kluby, za finančnej spoluúčasti zamestnanca banky alebo dcérskej spoločnosti.

  

… viac informácií na stránke Nadácie Slovenskej sporiteľne TU

 

Rozprávky, to je to čo majú deti asi najradšej. Radosť v očiach detí pri sledovaní rozprávok je taká nekonečne krásna, že sme sa rozhodli urobiť projekt s názvom „Hráme deťom rozprávky“. Tento projekt pozostáva z divadelných predstavení hraných v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Realizácia projektu pozostáva z tvorby scenára, výtvarného návrhu kostýmov, tvorby kulís, samotného nacvičovania rozprávok a samozrejme z organizovania predstavení.

Prvé rozprávky, ktoré plánujeme zrealizovať sú „Dlhý, Široký a Bystrozraký“, „Hľadá sa kráľovstvo“, „Zvieratká z nášho dvora“. Tematicky a obsahovo čerpajú tieto rozprávky z klasických slovenských rozprávok, avšak konečný scenár je upravený podľa fantázie našich študentov, v odbornej spolupráci s ich pedagógmi.

Vďaka týmto divadelným predstaveniam sa deti a žiaci budú mať možnosť osobne stretnúť s kostýmami, ktoré boli vyrobené pomocou rôznych textilných techník a z rozličných materiálov.

Výstupom celého projektu budú jednotlivé divadelné predstavenia, prezentačné materiály k týmto predstaveniam a v neposlednom rade samotné kostýmy a kulisy k jednotlivým predstaveniam.

Primárnou cieľovou skupinou sú deti materských skôl a žiaci 1.stupňa základných škôl. Sekundárnou skupinou sú následne rodičia, starí rodičia detí a žiakov, ako aj široká obecná komunita.

 

Hlavné ciele projekt: 

  • umožniť študentom aktívne tráviť voľný čas pri zmysluplných mimoškolských činnostiach 
  • vytvoriť priestor pre aktívnu spoluprácu strednej školy s predškolskými zariadeniami a prvými stupňami základných  škôl,
  • vytvoriť priestor pre komunikáciu študentov s deťmi, ich vlastnú sebarealizáciu, vzbudiť u detí i dospelých pocit spolupatričnosti ku svojmu okoliu a prepojiť tak dva svety, svet detí a svet dospelých

 

Projekt bude realizovaný cez občianske združenie „Škola umenia“.

Občianske združenie „Škola umenia“ je neziskovou apolitickou organizáciou, ktorá združuje najmä učiteľov, žiakov, rodičov žiakov a zamestnancov SUŠ Kežmarok, ako aj právnické a fyzické osoby, ktoré svojou činnosťou chcú prispieť k riešeniu problémov školy.

Podporou tohto projektu sa vytvára priestor na realizáciu mimoškolských aktivít študentov v priebehu celého obdobia školského roku. Do aktivít sa zapoja študenti viacerých odborov (ručné výtvarné spracúvanie textílií, umelecký krajčír, umelecký stolár, umelecký rezbár, fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo, grafik tlačových médií) rôznych tried školy a budú spolupracovať pri realizácií projektu. Spolupráca bude pozostávať v zjednotení jednotlivých čiastkových zadaní, tvorbe a realizáciu projektu. V študentoch pestujeme lásku k slovu, kresbe, výtvarnému, literárnemu i estetickému cíteniu pri tvorbe scenára tohto projektu.

Realizácia tohto projektu má naozaj široký záber. Priestor pre svoju vlastnú realizáciu nájdu študenti, ktorí majú vzťah k umeniu, ale i technike (zhotovovanie digitálnych fotografií, videozáznamov, počítačová grafika, úprava rôznych prezentácií, tvorba propagačných materiálov a pod.).

Výstupy projektu: 

  • Divadelné predstavenia pre deti z MŠ a žiakov 1.stupňa ZŠ – záverečná prezentačná aktivita, sprístupnená verejnosti s jej aktívnou účasťou. Predstavenia plánujeme hrávať aj pri rôznych príležitostiach (Deň matiek, Deň detí, Mikuláš a iné)
  • „Hráme deťom rozprávky“ – prezentačný materiál k jednotlivým predstaveniam, neskôr doplnený aj fotografiami z predstavení
  • Kostýmy a kulisy (využiteľné do budúcnosti k ďalším novým divadelným predstaveniam, samozrejme s malými úpravami, …). Tieto materiály je možné požičiavať aj MŠ k ich posedeniam s rodičmi, atď.

Študenti i pedagógovia zo SUŠ v Kežmarku sa každoročne organizáciou rôznych aktivít smerom ku rodičom svojich študentov, ale i smerom k rodičom detí z MŠ a ZŠ, snažia o neustále vtiahnutie a vytvorenie priestoru pre aktívnu a otvorenú spoluprácu školy s miestnou komunitou. Realizáciou tohto projektu možno vo významnej miere dopomôcť ich snahe, no tá po jeho skončení určite neustane. Aktivity, ktoré sa v rámci projektu uskutočnia budú ďalšími významnými stavebnými prvkami, ktoré postupne vytvárajú veľké dielo – ten obyčajný pocit, že patríme k sebe.

 

Verejný prospech (úžitok) pre komunitu/región so zameraním na:

  • zdravý vývoj osobností detí MŠ a ZŠ (pozeranie rozprávok)
  • zdravý vývoj osobností študentov SUŠ (didaktické pomôcky, prezentačné materiály, mimoškolské aktivity,…)
  • podporu voľno-časových aktivít (záujmové krúžky).