Vzdelávajme sa moderne

Cieľ projektu vychádza z globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie a je s ním v súlade.

Implementovať progresívne formy a metódy výučby, zmeniť kultúru školy.

Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania inováciou obsahu a  metód a využívaním informačných technológií vo vzdelávacom procese, Uskutočniť didaktickú reformu zameranú na používanie moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem a metód vzdelávania.

Vzdelávaním učiteľov zvýšiť ich odborný potenciál.Viac tu: https://suskk.webnode.sk/products/zakladne-udaje-o-projekte/

 

Názov špecifického cieľa

    1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií
        potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

    2. Inovácia edukačného procesu školy prostredníctvom projektového vyučovania

    3. Nové metódy a formy výučby všeobecnovzdelávacích predmetov 

    4. Nové metódy a formy výučby odborných predmetov

 

    1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií
     potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

    1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT

    1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v digitálnej
          a počítačovej gramotnosti.

    1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT

    1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie odbornosti,
           kvalifikovanosti a získavanie kompetencií

 

    2. Inovácia edukačného procesu školy prostredníctvom projektového vyučovania

    2.1 Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

    2.2. Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu

    2.3 Tvorba a realizácia projektového vyučovania

    2.4  Evalvácia projektového vyučovania 

 

    3. Nové metódy a formy výučby všeobecnovzdelávacích predmetov

    3.1  Zavádzanie a overenie  inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania
          Anglického jazyka

    3.2  Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

    3.3  Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

    3.4  Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

 

    4. Nové metódy a formy výučby odborných predmetov

    4.1  Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

    4.2  Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky  v odborných  predmetoch

    4.3  Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

    4.4  Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry – zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych
           historických obdobiach

    4.5.  Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

    4.6  Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

    4.7  Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

    4.8  Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej
           počítačovej a didaktickej techniky

    4.9  Krajinársky kurz

    4.10  Inovácia metód a foriem výučby predmetu PolygrafiaViac tu: https://suskk.webnode.sk/products/aktivity-projektu/

 

ÝDAVKY PROJEKTU A NFP  pre projekt negenerujúci príjmy.

 Poskytovateľ

          Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

a Prijímateľ

          Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

 sa dohodli na nasledujúcom:

a)    celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 495 852,54 € (slovom štyristo deväťdesiatpäť tisíc osemstopäťdesiatdva EUR a päťdesiatštyri centov),

b)    Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky 421 474,66  €  EUR a zo ŠR SR do výšky 49 585,25 €, čo   spolu predstavuje sumu  471 059,91 €  a v percentuálnom vyjadrení do 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.

c)   Prijímateľ  zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 24 792,63 €, t.j.  minimálne  5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné   zdroje  financovania  Projektu  na  úhradu   všetkých   neoprávnených výdavkov  Projektu,   vrátane  výdavkov  neoprávnených  na  financovanie   zo zdrojov  EU   a štátneho  rozpočtu  na spolufinancovanie  v dôsledku  výpočtu finančnej medzery.

d)  Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

 Viac tu: https://suskk.webnode.sk/products/vydavky-projektu-a-nfp/

Ukončili sme našu tvorivú cestu na vlnách projektu

Veľmi rýchlo nám čas presýpa pomedzi prsty všetky okamihy dní, mesiacov a my často chceme rýchlo zavrieť dlaň a zachytiť v nej okamih, ktorý by sme si chceli uchovať a aspoň na chvíľu si ho trocha dlhšie vychutnať. Ale nezastavil by sa pre nás vtedy náš mechanizmus napredovania a zlepšovania všetkého, čo robíme? Ťažko odpovedať, no vieme, že dlane márne stískame, lebo okamihy sú mizivé a celá skupina ľudí, ktorá sa v našej škole na realizovaní projektu „Vzdelávajme sa moderne“ podieľala, pozná tie okamihy, ktoré by zo svojej pamäti rýchlo vymazali, no mnoho im ostalo tých, ktoré ich naozaj posunuli tvorivo i odborne o veľký krok ďalej.

Podpis zmluvy našej školy s Európskou úniou, jej Sociálnym fondom, Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  pre štrukturálne fondy a Operačným programom Vzdelávanie, odštartoval realizáciu 22 aktivít, ktoré mali našu školu a vyučovanie v nej zmodernizovať a využiť všetky netradičné formy vyučovania. Suma 514 150,14 eur sa začala premieňať na umelecký a kancelársky materiál, nové učebnice a odborné knihy, ktoré pomohli zriadeniu školskej žiackej knižnice. Financie ďalej umožnili zaistiť pre pedagógov odborné školenia a vzdelávania, pomohli žiakom dostať sa na plenéry a všetkým zainteresovaným kolegom pomohli ich vedomosti pretaviť do nádherných učebných textov, ktoré zaplnili obrovskú medzeru v odbornom vzdelávaní. Ale každá z aktivít bola individuálna a tak nakuknime, ako sa postupne vyvíjali a ako sa naplnili.

 

Čo priniesli naše aktivity

V aktivite 1.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT sa pod vedením skúsených odborných lektorov vyškolilo 12 zamestnancov v programoch Word, Excel, Power point, Photoshop a ovládanie internetu. Spolu strávili na týchto vzdelávacích aktivitách 672 hodín, po ktorých sa zlepšili ich kompetencie a zručnosti v používaní IKT.

Vzdelávanie prebiehalo aj v ďalšej aktivite 1.2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti, kde sa školilo spolu 16 zamestnancov. Svoje hlavy a tvorivé myslenie spájali spolu na 2480 hodinách školení av programoch ako Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, 3DS Max a Corel Draw. Svoje poznatky a zručnosti predstavili aj vo výstupoch podľa zadaní, na ktorých precovali s odbornými lektormi.

1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT– tak táto aktivita pohltila 29 zamestnancov, ktorí 1392 hodín spolu vymýšľali a tvorili vlastné vzorové projektové vyučovania na rôzne témy podľa špecializácie, ktoré neskôr využijú na svojich hodinách. Vznikli tak naozaj pútavé prezentácie pre žiakov, ktoré ovplyvnia kladne vyučovací proces a spoluprácu na hodinách.

Celé učenie a vzdelávanie je o vedení a manažovaní ľudí a času a práve v tejto oblasti sme sa vzdelávali v aktivite 1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalifikovanosti a získavania kompetencií. Tohto školenia sa zúčastnilo 27 zamestnancov a 2064 hodín venovali zlepšeniu manažovania svojej práce a celého vyučovacieho procesu.

V dnešnej dobe je veľmi potrebné zisťovať dobré a zlé stránky všetkého, čo je okolo nás a tak sme sa v aktivite 2.1. Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy snažili pozrieť na našu školu z rôznych pohľadov- rodiča žiaka, vedenia i učiteľa a vyťažiť z týchto názorov na rôzne problémy čo najviac pre zlepšenie celkového obrazu nás i celej školy.

Ako sme spomínali celé školstvo musí byť moderné a prispôsobovať sa súčasným požiadavkám, preto aktivita 2.2 Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu dala možnosť 29 pedagógom školy za 580 hodín nahliadnuť do osnov a plánov a vylepšiť ich obsah vzhľadom k potrebám školy i žiakov, čoho výsledkom je inovovaný školský vzdelávací program flexibilne prispôsobený modernému efektívnemu vzdelávaniu.

Aktivita 2.3. Tvorba a realizácia projektového vyučovania priamo nadväzuje na aktivitu 1.3. No v tejto aktivite už išlo o priamu realizáciu projektov vyučujúcich s vybranou skupinou na konkrétnu tému. Pracovalo tu 29 pedagógov spolu 2175 hodín, kde priamo so žiakmi pracovali a riešili zadania, tvorili výstupy potrebné k dosiahnutiu cieľu projektu.

To, či dané projektové vyučovania mali predpokladaný prínos a či zaujali žiakov, to sa snažili pedagógovia zistiť v aktivite 2.4. Evalvácia projektového vyučovania, kde opäť 29 pedagógov 580 hodín spracovávalo výstupy svojich projektových vyučovaní a zisťovali aj názory žiakov formou dotazníka, ktoré pedagógov napovedali o ich spokojnosti, či námietkach.

Priama práca pedagógov na vlastnej špecializácii sa prejavila aj v aktivite 3.1. Zavádzanie a overovanie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka. Tento maturitný predmet bol podrobený dôkladnej analýze v spolupráci vyučujúcich a odborníčky, čoho výsledkom boli rozbory hodín a tvorba novej metodológie výučby tohto jazyka. Popri tom sa vytvorila veľká knižnica odbornej literatúry k anglickému jazyku a zadovážili sa aj nové kvalitné učebnice.

Veľmi podobnou aktivitou bola aktivita 3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého Jazyka, ktorá mala podobné ciele, len v inom jazyku pracovali pedagógovia na rozboroch hodín taktiež s odborníčkou a výsledkom ich snahy bola taktiež nová metodika a nová odborná literatúra do školskej knižnice.

aktivite 3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika,  koordinátorka  vytvorila 11 učebných textov v tlačenej forme, ktoré svojim grafickým i bohatým obsahovým spracovaním posunú vyučovanie Matematiky určite do zaujímavejšej a pútavejšej roviny. Tieto texty rozčlenené podľa tém a  sú doplnené o elektronickú zbierku príkladov a písomiek, čo určite skvalitní komunikáciu pedagóg- žiak.

Peniaze sú v dnešnom svete veľmi dôležité, tak sa nimi zaoberala aktivita 3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika. Pre lepšiu orientáciu žiakov v tejto problematike koordinátorky vydala učebný text  s názvom Financie, ku ktorému vytvorila aj sériu testov. Súčasťou aktivity boli aj exkurzie pre žiakov do Kremnice a Bratislavy, kde sa mali žiaci možnosť spoznať s menovou tematikou Slovenska.

Naša škola je zameraná aj na udržiavanie a podporu tradícií a to chcela podporiť aktivita 4.1. Tradície v novom svetle- „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu.“. Zámerom bol zozbierať informácie a fotografický materiál o tradičných prejavoch ľudovej kultúry, čo sa podarilo vsunúť do piatich brožúr a Zborníka ľudového umenia“ ….z babičkinej truhlice..“.

Svojskou aktivitou bola aktivita 4.2. Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky v odborných predmetoch, kde koordinátor priamo pracoval so žiakmi s vopred pripraveným odborným materiálom, ktorý mal zaujímavým spôsobom priviesť žiakov k osvojovaniu si vyžadovaných potrebných zručností, čo prejavili na výstupných prácach.

Do histórie umenia vkĺzla aktivita 4.3. Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry. Vďaka trom učebným textom Gotika a dva diely Renesancie môžu naši umelecky založení žiaci  v jednom súbornom texte vidieť široký záber histórie, čo im uľahčí orientáciu a vyhľadávanie si informácií. Mnohé umelecké diela sa spracovali v obrazových prezentáciách, aby sa žiaci a umenie prepojili ešte viac.  Aj k tejto aktivite patrili exkurzie do Bratislavy, kde mali žiaci možnosť obdivovať umenie Slovenska v rôznych podobách.

Aktivita 4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry- zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach zhrnula v dvoch tlačených učebných textoch a bohatých obrazových prezentáciách problematiku spoznávania rozoznávania rôznych historických typov nábytku a tak uľahčila orientáciu žiakov v danej problematike.

Na predošlú aktivitu nadväzuje aktivita 4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela, ktorá v štyroch tlačených textoch predstavuje odbornú problematiku práce s drevom ako s umeleckým materiálom, ale predstavuje škodcov i materiál pre práce s ním.

Pre špecializáciu našich propagačných výtvarníkov a obohatenie ich výučby sa realizovala aktivita 4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov. Tu sa vydali učebné texty pre 2.,3.,4., ročník s problematikou výtvarníckej technológie, ktoré žiaci využijú ako potrebné poznatky pri tvorbe praktických výstupov.

Na obohatenie tvorby poslúži aj výstup z aktivity 4.7. Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie. K tejto téme bol vydaný učebný text aj s ukážkami, ktoré presvedčia žiakov o potrebnosti a širokom využití písma v propagácii.

Veľkú medzeru v odborných učebniciach zaplnili výstupy z aktivity 4.8. Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky. Sú to 2 učebné texty v tlačenej forme, ktoré približujú interiér ako umelecký priestor a ukazujú ich variácie a možnosti riešenia.

aktivite 4.9. Krajinársky kurz sa naši študenti dostali do lona prírody na 4 plenéroch- Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor, Račková dolina a Vernár. Aj tí menej finančne zabezpečení sa mali možnosť dostať na plenéry, keďže všetky náklady spojené s realizáciou boli hradené z projektu. Pod pedagogickým odborným dozorom vytvorili množstvo kresieb, malieb a fotiek, tvorené  rôznymi technikami, alternatívnymi prístupmi ktoré prekvapili aj ich a aj nás a priniesli nám množstvo kvalitných výtvarných skvostov. 80 študentov, ktorí sa kurzov zúčastnili s nadšením privítali túto nevšednú formu vyučovania umeleckých predmetov v prírode, čo pre nich znamenalo novú obohacujúcu skúsenosť.

Súbor aktivít uzatvára aktivita 4.10. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Polygrafia, v ktorej výstupom bola tlačená forma učebného textu s názvom Reprodukcia obrazu. Práve tento predmet je úzko špecializovaný a veľmi dlho negatívne hodnotíme nedostatok učebníc, pre tento predmet a tento učebný text zaplní priestor prípravy pedagóga na tomto predmete, ktorý stále zápasil s nedostatkom informácií.

 

Všetky spomenuté aktivity sa počas svojej realizácie potýkali s rôznymi problémami a a nepredvídateľnými udalosťami, no každý z koordinátorov a odborného personálu sa snažil vložiť do svojej aktivity všetky svoje nápady, tvorivé posuny i originálne riešenia, čo určite ocenia všetci, ktorým sa naše výstupy dostanú do rúk. Mnoho papierov ostalo zapísaných poznámkami, kde sme si vpisovali nápady a všetko, čo by sme ešte vo svojej aktivite mohli vylepšiť, no každý, keď uvidel svoje tlačené učebné texty nadšene prezeral to dielko, ktoré prinesie škole mnohé pozitíva v procese vyučovania, ale aj osobné zadosťučinenie všetkým zúčastneným.

 

Práca na projekte mimo aktivít

 Popri realizácii aktivít sa menila aj naša škola, ktorej vybavenie i vzhľad nadobudol novú vyššiu úroveň. Dve učebne v škole úplne zmenili svoj charakter a stali sa z nich priestory pre moderné vzdelávanie vďaka najmodernejším interaktívnym tabuliam a celému príslušenstvu, ktoré poskytlo vyučujúcim nové pohľady na vyučovací proces. Veľkou premenou prešli aj ďalšie 2 počítačové učebne, ktoré boli vybavené novými stolovými počítačmi. Výpočtová technika obohatila prácu každého pedagóga, pretože každý z nich dostal osobný počítač s USB kľúčom, čo viedlo k lepšiemu využitiu času a zefektívneniu práce a flexibility. Každá z učebníc je vybavená keramickou tabuľou a množstvom odborného a výtvarného materiálu. Pre potreby našich odborov a na skvalitnenie vyučovania v nich boli zakúpené nové fotoaparáty, kamery, kopírky, tlačiarne, skartovačky, skenery, rezačky, podložky a rôzny ďalší materiál, ktorý poslúži všetkým v škole v tvorbe i v práci.

O všetkom, čo sa v projekte dialo informovali verejnosť a všetkých zainteresovaných publicita, v rámci ktorej sa vytvárali priebežne informačné nástenky na viacerých miestach v priestoroch školy, ktoré ponúkali prehľad o najdôležitejších posunoch v projekte. Poskytovali rôzne články a fotografie, ktoré priblížili dianie hlboko medzi tvorcami projektu. Ďalej boli publikované články v tlačových médiách, v rozhlase, na školskej webovej stránke, realizovala sa výstava prezentujúca tvorbu z plenérov. V rámci publicity sa označoval všetok materiál i všetky iné veci nakúpené v rámci projektu, knihy i  priestor realizácie všetkých aktivít nálepkami, tabuľami, plagátmi v súlade s manuálom pre publicitu a informovanosť.

Mnoho slov bolo vpísaných do našich výstupov, mnoho nápadov našlo priestor pre realizáciu, mnoho ešte stále ostalo v našich hlavách, ale to si už necháme pre seba, veď každý projekt si vyžaduje nové dobré nápady a nadšených ľudí a o toto všetko sme my našťastie nemali núdzu.

 

 Viac tu: https://suskk.webnode.sk/products/ukoncili-sme-nasu-tvorivu-cestu-na-vlnach-projektu/