Podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Povinnosť nosiť rúška sa na školách predlžuje do 1.októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí pre pedagógov a žiakov stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok je povinné  v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Zákonný zástupca

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy                                                                                            (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.                                                  Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
  • po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.                                                       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka     !!! NOVÉ ZNENIE !!! (10.09.2020)
  • v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Oznamy a aktuality

Študijné odbory

Zo života našej školy

Žiacka knižka prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:

TV ŠUP Kežmarok

NOVINKY Z INSTAGRAMU

„Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ byť s nimi len tak.“              Paul del Rosso

zriaďovateľ a Partneri