prijímacie konanie

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025

 

1. termín: 29. apríl 2024 

2. termín: 09. máj 2024

 

Ďalšie dôležité termíny

do 20. marca 2024

– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy

17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

– riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.)

– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

 
 

Podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2024/2025
(forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium)

Kritériá prijímacieho konania na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2024/2025 boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 15.11.2022.

podmienky prijímacieho konania 2024_2025