Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 - 2. kolo

Termín 2. kola: 18. 06. 2024

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 sú platné pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Riaditeľka školy, Ing. Marta Perignáthová zverejňuje výsledky prijímacieho konania – zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý.

8606 M fotografický dizajn

8604 M grafický dizajn

8603 M grafický a priestorový dizajn

8602 M priemyselný dizajn

8641 M propagačné výtvarníctvo

8651 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

 

prijímacie konanie

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025

 

1. termín: 29. apríl 2024 

2. termín: 09. máj 2024

 

Ďalšie dôležité termíny

do 20. marca 2024

– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy

17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

– riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.)

– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie

 
 

Podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ

V súlade s § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa zverejňuje schválený zoznam študijných odborov, počty žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 a termíny konania prijímacích skúšok:

Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou: 

kód odboru

názov odboru

plánovaný počet prijatých žiakov

8602 M

priemyselný dizajn

9

8603 M

grafický a priestorový dizajn

9

8604 M

grafický dizajn

9

8606 M

fotografický dizajn

9

8641 M

propagačné výtvarníctvo

9

8651 M 01

konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

6

 

spolu

51 žiakov

Podmienky prijímacieho konania s počtami žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok žiakov

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2024/2025
(forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium)

Kritériá prijímacieho konania na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2024/2025 boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 15.11.2022.

podmienky prijímacieho konania 2024_2025