oznamy pre žiakov v končiacom ročníku

maturita 2024

Prehľad termínov maturitnej skúšky (MS) 2024

 

– do 30. septembra 2023 – prihláška na maturitnú skúšku

12. marec 2024 – EČ a PFIČ MS 2024 – SJL

13. marec 2024 – EČ a PFIČ MS 2024 – cudzí jazyk, úroveň B1/B2

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

   –  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

   –  vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

   – všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nivam.sk

 

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Maturitná skúška v škole umeleckého priemyslu sa skladá z týchto predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra
  • cudzí jazyk: anglický jazyk – úroveň B1 / B2
  • teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZ)
  • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ)

 

Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk pozostáva z externej časti (EČ MS) a internej časti (PFIČ MS).

  • Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) tvorí test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania (www.nucem.sk). Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
  • Interná časť maturitnej skúšky (IČ MS) sa člení na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – sloh a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) – žrebuje sa jedno zo  schválených zadaní

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý)

      a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %  alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,

     alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný)

     a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Maturitná skúška z predmetu teoretická časť odbornej zložky pozostáva z ústnej formy – žrebovanie jedného zo schválených zadaní

Maturitná skúška z predmetu praktická časť odbornej zložky je realizovaná formou obhajoby vlastného projektu.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu teoretická časť odbornej zložky, ak jeho klasifikačný stupeň z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horší ako 4 – dostatočný.

 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

– Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával.
– MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
– MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
– EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

Charakteristika testov externej časti maturitnej skúšky (EČ MS), tém a zadaní písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS)

Slovenský jazyk a literatúra 
Trvanie EČ MS:
100 minút
Formát úloh:
40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh:
1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Trvanie ÚFIČ MS: 20 minút príprava/ 20 minút odpoveď 

Anglický jazyk (AJ/B1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Trvanie ÚFIČ MS: 20 minút príprava/ 20 minút odpoveď 

Anglický jazyk (AJ/B2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Trvanie ÚFIČ MS: 20 minút príprava/ 20 minút odpoveď 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZ MS)

Trvanie TČOZ MS: 30 minút príprava/ 30 minút odpoveď 

  • otázky sú zostavené zo všetkých odborných predmetov,
  • žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku (otázky z viacerých predmetov s rôznou váhou)

ako na vysokú školu

Žiakom, ktorí sa zaujímajú o štúdium na vysokej škole, odporúčame preštudovať si nasledujúci článok: Informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách

Zjednotené informácie o vysokých školách a zamestnávateľoch pre stredoškolákov, ich rodičov, ako aj širokú verejnosť nájdete na stránkach národného kariérneho centra

Najnovšie číslo časopisu Kam po strednej si prečítajte TU!!!

krúžky

V školskom roku 2023/2024 ponúka škola pre žiakov nasledujúce útvary záujmovej činnosti:

Audiovizuálna tvorba                                                    vedúci: Mgr. TIMKO Ľudovít

Spoločenskovedný seminár                                       vedúci: Mgr. KOVALČÍKOVÁ Miroslava

Športovo-turistický krúžok                                        vedúci: Ing. DOMINIKOVÁ Anna

Literárno-dramatický krúžok                                    vedúci: Mgr. SROKOVÁ Eva

Filmová reč, sledovanie filmovej tvorby              vedúci: Mgr. art. MARHEFKA Lukáš

 

 

 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

 

 

 

Správca knižnice:

Mgr. Nebusová Katarína

Mgr. Kasenčáková Magdaléna

 

ZOZNAM KNÍH

 

Otváracie hodiny:

PONDELOK:  10.20 – 11.10

STREDA: 08.20 – 11:10

PIATOK: 08.25 – 09.35

+ individuálne po dohode