2. kolo prijímacích skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok oznamuje uchádzačom o štúdium na škole, že sa v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest – 2. kolo prijímacích skúšok. 

Záujemcovia o štúdium doručia prihlášky do 15.06.2020.

Prihlášky je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu školy, prostredníctvom edupage alebo mailom na adresu skola@supkk.sk.

K R I T É R I Á na prijatie uchádzačov pre školský rok 2020/2021

upravené kritériá prijímacieho konania 2.kolo

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení uchádzači o štúdium,

 vo výsledkovej listine s celkovým poradím uchádzačov o štúdium sú všetci žiaci uvedení pod kódom žiaka.

Kód žiaka je vytvorený podľa schémy: prvé písmeno priezvisko uchádzača, posledné  5 miestne číslo v rodnom čísle uchádzača.

Napríklad: Maličká Jozefina  s rodným číslom 123456/7890 má pridelený kód M67890.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky prijímacieho konania na šk. r. 2020/2021:

Výsledková listina_ 8606 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN_pdf.

Výsledková listina_8641 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO_pdf.

Výsledková listina-8642 M 01 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO – KOSTÝMOVÁ TVORBA_pdf.

Výsledková listina_8651 M 01 KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB_pdf.

Výsledková listina_8603 M GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN _pdf.

Postup v prípade uchádzačov, ktorí sú prijatí na štúdium ŠUP Slavkovská 19, Kežmarok:

Zákonný zástupca uchádzača si prevezme rozhodnutie  o prijatí na štúdium v Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku osobne dňa 26.5 – 27.5.2020 od 8.00 do 16.00 hod. Ostatným bude scan rozhodnutia  poslaný aj mailom.

Prijatých uchádzačov na štúdium prosíme, aby čo najskôr doručili do Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok podpísané Oznámenie o nastúpení alebo o nenastúpení na štúdium v ŠUP Kežmarok, a to fyzickým doručením do Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok  alebo zaslali scen oznámenia podpísaného zákonným zástupcom na e-mail:  zastupca@supkk.sk

Keďže Váš syn/Vaša dcéra boli prijatí na štúdium v našej škole, prosíme Vás a veríme, že čo najskôr nám doručíte Vaše oznámenie o nastúpení na štúdium v Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku. Ak ste sa rozhodli pre inú školu a nemáte záujem nastúpiť na štúdium v ŠUP Kežmarok, je potrebné nám tiež v čo najkrajšom čase doručiť oznámenie o nenastúpení na štúdium, aby sme mohli osloviť uchádzačov v ďalšom poradí.
Odporúčame Vám zvážiť Vaše rozhodnutie o nenastúpení na štúdium v našej škole, pretože Vaše rozhodnutie je záväzné a konečné.
Preto Vás prosíme, aby ste nerobili unáhlené rozhodnutia, zvážili zaslanie oznámenia o nenastúpení na štúdium, túto možnosť máte do 4. júna 2020.
 

Postup v prípade uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na Školu umeleckého priemyslu v Kežmarku:

Zákonnému zástupcovi uchádzača bude doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium v Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku  (osobne, resp. mailom,). Ak má uchádzač záujem byť prijatý na štúdium v ŠUP Kežmarok, musí podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium.

 
Odvolanie voči neprijatiu je potrebné podať v lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie podpísané zákonným zástupcom môžete doručiť osobne do ŠUP Kežmarok, poslať poštou alebo zaslať scen (napr. „odfotené mobilom“) e-mailom na: zastupca@supkk.sk . Odporúčame všetkým neprijatým uchádzačom, teda ich zákonným zástupcom, aby podali odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, lebo podľa skúseností z predchádzajúcich rokov sa poradie prijatých uchádzačov postupne posúvalo a prijali sme uchádzačov aj z nižšieho poradia. Prosíme neprijatých uchádzačov, aby počkali a zatiaľ neposielali Oznámenie o nastúpení na iné stredné školy, lehota na zaslanie oznámenia je až do 4. júna 2020 a do tejto doby by sa malo poradie uchádzačov „stabilizovať“.

V prípade uvoľnenia miest budeme kontaktovať uchádzačov na ďalších miestach poradia podľa výsledkov prijímacieho konania.

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že prechod Vašich detí zo základnej školy na strednú školu je dôležitým životným rozhodnutím. Preto Vám prajeme, aby ste spolu s nimi urobili správne rozhodnutie.

Tešíme sa, že sa spoločne stretneme v Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku a Vaše deti budú žiakmi našej školy v nasledujúcom školskom roku.
 

 

Hodnotenie výtvarných prác uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

POTVRDENIE

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole do 4. júna 2020 záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium na ŠUP v Kežmarku.

 

Kritériá pre talentové skúšky

K R I T É R I Á na prijatie uchádzačov pre školský rok 2020/2021

Upravené kritéria prijímacieho konania šk.r. 2020-2021(pdf)

Naše študijné odbory

Po ukončení Štúdia

Môžeš začať pracovať na týchto miestach

môžeš študovať napr. na týchto vysokých školách

Výsledky prijímacieho konania na štúdium v Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok do 1. roč. šk. r. 2020/2021

Reklamné agentúry

kreatívne štúdiá

lokálne televízie

komerčné televízie

videotvorba

svadobné fotografovanie a štúdiá

návrh a tvorba divadelných kostýmov

návrh usporiadania tovaru značkových predajní s oblečením

scénické kostýmy

módne návrhárstvo

reštaurátorské  ateliéry

návrh a výroba nábytku

sakrálnych predmetov

dekoratívnych drevorezieb

3D tvorba objektov pre rozmanité potreby

od simulácií jednoduchých objektov až po zložité štruktúry,

videotvorba,

tvorba buletinov,

tvorba brožúr,

tvorba ilustrovaných publikácií.

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

/výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba, reštaurovanie/

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Katolícka univerzita v Ružomberku

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Technická univerzita v Košiciach

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola

 

Kontakt

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

SLAVKOVSKÁ 19
060 01 KEŽMAROK

skola@supkk.sk

 

 

Sleduj nás na instagrame