Oznam o konaní prijímacej skúšky v druhom kole

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok zverejňuje kritéria pre 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnené miesta v študijných odboroch pre prijímacie konanie v šk. roku 2021/2022

termín odovzdania prihlášok: najneskôr do 11. júna 2021

termín konania prijímacích skúšok v druhom kole: 22. jún 2021

kritéria pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo o nenastúpení žiaka na štúdium si môžete stiahnuť tu: 

Potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka na štúdium

 

 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 23.02.2021 zverejňuje systém výpočtu priemerného prospechu žiaka zo ZŠ, ktorý je jedným z kritérií prijímacieho konania na štúdium vo všetkých študijných odboroch pre školský rok 2021/2022.

PRIEMERNÝ PROSPECH ŽIAKA ZO ZŠ          max. 20 bodov

Body budú pridelené podľa dosiahnutého prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka základnej školy nasledovne:

priemer prospechu do 1,50 – 10 bodov  (za jeden ročník)

priemer prospechu do 2,00 – 7 bodov  (za jeden ročník)

priemer prospechu do 3,00 – 5 bodov  (za jeden ročník)

priemer prospechu nad 3,00 – 0 bodov  (za jeden ročník)

Priemerný prospech sa ráta z povinných vyučovacích predmetov bez výchov.

V prípade, že má žiak z niektorého predmetu zarátavaného do priemerného prospechu hodnotenie „absolvoval“, nahrádza sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

ONLINE KURZ: Skúška farebného cítenia – MAĽBA

ONLINE KURZ: Skúška priestorového cítenia – ZÁTIŠIE

Pre uchádzačov a záujemcov o štúdium na ŠUP v Kežmarku sme pripravili  edukačné videá, ktoré  Vám pomôžu ľahšie zvládnuť prípravu na talentové skúšky.

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Zverejňujeme kritéria prijímacieho konania na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2021/2022

viac tu

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  • v prvom termíne 5. mája 2021 
  • v druhom termíne 12. mája 2021 

Z rozhodnutia ministra školstva k termínom a podmienkam prijatia na SŠ (26.01.2021) vyplýva:

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.                           
  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.                                                                                                      
  3. K prihláške sa pre náš typ školy nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.                                                                                                                                                                                                                  
  4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.                                                                                                                                                       
  5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.                                                                                                                                                                                               
  6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.                                                                                                                                                      
  7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe.

 

PRÍLOHA:

Potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka na štúdium

viac info

www.ucimenadialku.sk

Prostredníctvom tohto videa Vám chceme ponúknuť informácie o študijných odboroch na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku pre školský rok 2021/2022.

Naše študijné odbory

Po ukončení Štúdia

Môžeš začať pracovať na týchto miestach

môžeš študovať napr. na týchto vysokých školách

Reklamné agentúry

kreatívne štúdiá

lokálne televízie

komerčné televízie

videotvorba

svadobné fotografovanie a štúdiá

návrh a tvorba divadelných kostýmov

návrh usporiadania tovaru značkových predajní s oblečením

scénické kostýmy

módne návrhárstvo

reštaurátorské  ateliéry

návrh a výroba nábytku

sakrálnych predmetov

dekoratívnych drevorezieb

3D tvorba objektov pre rozmanité potreby

od simulácií jednoduchých objektov až po zložité štruktúry,

videotvorba,

tvorba buletinov,

tvorba brožúr,

tvorba ilustrovaných publikácií.

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava

/výtvarné umenie, dizajn, architektonická tvorba, reštaurovanie/

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Katolícka univerzita v Ružomberku

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Technická univerzita v Košiciach

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola

 

Kontakt

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

SLAVKOVSKÁ 19
060 01 KEŽMAROK

skola@supkk.sk

 

 

Sleduj nás na instagrame