Podmienky prijímacieho konania pre šk. rok 2025/2026

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta PERIGNÁTHOVÁ v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA  na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2025/2026
(forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium)

Kritériá prijímacieho konania na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2025/2026 boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 28.11.2023.

Podmienky prijimacieho konania 2025_2026