V súlade s § 69 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok ako poskytovateľ aktualizačného vzdelávania názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje.

V školskom roku 2022/2023 organizovala škola aktualizačné vzdelávanie s názvom: Aktualizačné vzdelávanie v oblasti nového kurikula a digitálnych zručností

Hodnotenie uskutočneného aktualizačného vzdelávania:

 

úplná

spokojnosť

spokojnosť

skôr

spokojnosť

skôr

nespokojnosť

nespokojnosť

úplná

nespokojnosť

hodnotenie obsahu vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávanie

60 %

36 %

4 %

hodnotenie rozsahu a úrovne odborných vedomostí lektorky/lektora

60 %

32 %

8 %

hodnotenie použitých foriem a metód vzdelávania

52 %

36 %

12 %

hodnotenie časového harmonogramu vzdelávania

44 %

40 %

16 %

hodnotenie využívania digitálnych technológií pri vzdelávaní

56 %

32 %

12 %

 

áno

nie

čiastočne

hodnotenie atmosféry vzdelávania ako pozitívna a tvorivá

100 %

hodnotenie lektorky/lektora ako experta v danom obsahu vzdelávania

100 %

priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, zručností

92 %

4 %

4 %

využiteľnosť nadobudnutých poznatkov, vedomostí a zručností v pracovnej činnosti

96 %

4 %

využiteľnosť nadobudnutých poznatkov, vedomostí a zručností v ďalšom profesijnom rozvoji

96 %

4 %

Členovia Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok:

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Ing. Denisa Mačáková

Mgr. Zlatica Svitanová

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Bc. Simona Vyrosteková Luxová

 

Zástupcovia rodičov:

Renáta Šimonová

Helena Kredatusová

Katarína Točeková

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

Pavel Hudáček

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Mgr. Ján Neupauer

Ing. Lukáš Hotáry

 

Zástupca žiakov:

Benjamín Ňukovič

 

Dokumenty:

štatút RŠ: Štatút rady školy

zápisnice zo zasadnutí: Zápisnica 10_2019