.

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová

v súlade s § 65 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124:1-A1810           zo dňa 26. 01. 2021 a podľa určenia najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK stanovuje:

 

K R I T É R I Á

prijímacieho konania na študijné odbory

Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok

pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka školy zverejňuje schválený zoznam študijných odborov a počty žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie v šk. rok 2021/2022:

 

Študijné odbory 4-ročné ukončené maturitnou skúškou:

kód odboru

názov odboru

plánovaný počet prijatých žiakov

8603 M

Grafický a priestorový dizajn

9

8651 M 01

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

6

8641 M

Propagačné výtvarníctvo

9

8606 M

Fotografický dizajn

9

8604 M

Grafický dizajn

12

 

Spolu

45 žiakov

 

  • Termín odovzdania prihlášok: najneskôr do 16. apríla 2021

 

  • Termíny konania prijímacích skúšok:

talentová skúška sa bude konať v prvom termíne dňa 5. mája 2021 a v druhom termíne dňa 12. mája 2021

 

OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

1 TALENTOVÁ SKÚŠKA                                                                                       max.     120 bodov

a) skúška priestorového cítenia – kresba                                                                   50 bodov

(kompozícia, umiestnenie kresby v ploche, proporcie – technika kresby, linky – celkový dojem, čistota prevedenia)

b) skúška farebného cítenia – maľba                                                           50 bodov

(kompozícia – nápaditosť, farebné prevedenie, tvorivý prístup – celkový dojem)

c) portfólio – domáce práce                                                                             20 bodov

 

2 PRIEMERNÝ PROSPECH ŽIAKA ZO ZŠ                                 max.     20 bodov

Body budú pridelené podľa dosiahnutého prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka základnej školy nasledovne:

Priemer prospechu do 1,50 – 10 bodov (za jeden ročník)

Priemer prospechu do 2,00 – 7 bodov (za jeden ročník)

Priemer prospechu do 3,00 – 5 bodov (za jeden ročník)

Priemer prospechu nad 3,00 – 0 bodov (za jeden ročník)

 

3 CELONÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ UMIESTNENIE VO VÝTVARNÝCH SÚŤAŽIACH max. 10 bodov

Celkový počet bodov uchádzača môže byť navýšený o body dosiahnuté za celonárodné a medzinárodné víťazstvo vo výtvarných súťažiach.

 

 

1. miesto

2. miesto

3. miesto

medzinárodné výtvarné súťaže

10 b

8 b

5 b

celonárodné výtvarné súťaže

8 b

5 b

3 b

 

Ocenenie musí byť z posledných troch rokov spätne. Hodnotené bude iba jedno/najvyššie ocenenie, ktorého kópiu uchádzač priloží k prihláške. Súlad kópie s originálom potvrdí základná škola/základná umelecká škola pečiatkou a podpisom na zadnej strane kópie ocenenia.

 

Celkový maximálny počet bodov: 150 bodov

Uchádzač o študijný odbor úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 60 bodov z celkového počtu bodov.

 

Uchádzači budú prijatí podľa získaného počtu bodov v súlade s plánovaným počtom prijímaných žiakov v jednotlivých študijných odboroch. Poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu získaných bodov na talentovej skúške a bodov získaných z ďalších kritérií. Riaditeľka školy pri rovnosti celkového počtu bodov z prijímacej skúšky prednostne prijme:

– uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS),

– uchádzača s lepšími výsledkami z talentovej skúšky. 

 

Všeobecné ustanovenia:

Podmienkou prijatia na štúdium na SŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Na základe prihlášky na štúdium na strednej škole bude každému uchádzačovi zaslaná pozvánka na prijímacie skúšky spolu s podrobnými informáciami o termíne, forme a obsahu ako aj o pomôckach, ktoré si má uchádzač na skúšky doniesť.

Neúčasť uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach v riadnom termíne, je zákonný zástupca povinný ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. v  deň skúšky.

Výsledková listina bude zverejnená do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacích skúšok

na vchodových dverách školy a webovej stránke školy www. supkk.sk

 

Ak bol uchádzač o štúdium počas základnej školy hodnotený ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), je potrebné uviesť túto skutočnosť v prihláške a doložiť správy z odborných vyšetrení. Pri prijímaní žiakov so ŠVVP sa určí forma prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

Pre študijné odbory v škole umeleckého priemyslu sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka sa na školský rok 2021/2022 nevyžaduje. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi.

Ak úspešný uchádzač o štúdium nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie ktorým bol prijatý, je neplatné. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo po dohode so zákonným zástupcom žiaka preradiť na príbuzný odbor v prípade jeho nenaplnenia na základe žiadosti zákonného zástupcu. Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu.

Uchádzač o štúdium, ktorý vyhovel kritériám prijímacích skúšok na inej škole s umeleckým zameraním, sa môže uchádzať o voľné miesta v umeleckých študijných odboroch na ŠUP KK, pričom mu budú uznané výsledky prijímacích skúšok z inej školy.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej nákazou COVID-19 budú kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 upravené podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR.

 

 

Kritériá prijímacieho konania na študijné odbory Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok pre školský rok 2021/2022 boli prerokované v rade školy dňa 19.02.2021 a v pedagogickej rade školy dňa 18.02.2021.

                     

                        

ONLINE KURZ: Skúška farebného cítenia – MAĽBA

ONLINE KURZ: Skúška priestorového cítenia – ZÁTIŠIE

Pre uchádzačov a záujemcov o štúdium na ŠUP v Kežmarku sme pripravili  edukačné videá, ktoré  Vám pomôžu ľahšie zvládnuť prípravu na talentové skúšky.