záverečné PRÁCE ABSOLVENTOV_ ŠK.R. 2019/2020

odbor: propagačné výtvarníctvo

Gavláková Viktória

 

Maľba ako kolekcia 

Viktória Gavláková vytvorila kolekciu troch veľkoformátových malieb pre firmu EL spol s r. o. Spišská Nová Ves, ktorá sa zaoberá enviromentálnou chémiou a geológiou. Hlavným obsahovým motívom obrazov je preto oblasť chémie, farmácie a ekológie.

Aby autorka poukázala na činnosť firmy sú všetky obrazové časti malieb špecificky zamerané na činnosť v mikrobiológii, farmácii a skúmaní vody. Práce spája jednotné fialové pozadie a zámerne boli spracované tak, aby fungovali ako samostatné časti alebo ako jeden celok – triptych. Kompozičné návrhy na maľby boli z fotografických podkladov z laboratórií firmy spracované v grafickom programe vo vektoroch. Autorka sa potom snažila zachytiť výskumné aktivity spoločnosti pomocou realistickej maľby.

Výsledky jej umeleckého snaženia sú adjustované v novej budove vstupnej haly prezentovanej firmy.

 

Bendíková Paula

 

Kalendár

Pavla Bendíková vytvorila propagačný kalendár k 750. výročiu obce Ľubica. Úlohou bolo navrhnúť originálne riešený kalendár na rok 2022 podľa požiadaviek a dodaných podkladov, ktorý bude slúžiť na propagáciu udalostí a pamiatok obce Ľubica.

Autorka pri grafickom spracovaní obrazovej časti kalendára aplikovala kombinovanú techniku fotografii s vektorovou grafikou kde zámerne využila vizuálnu nedokonalosť koláže. Hlavnou myšlienkou bolo priblížiť pre nezainteresovaného diváka historické pamiatky obce Ľubica netradičnou výtvarnou formou.

Kalendár okrem informačnej a propagačnej stránky má ambíciu plniť funkciu autorského umeleckého diela.

Jakubčo Viktor 

 

Plagát

Viktor Jakubčo vytvoril sériu plagátov, reagujúcich na potreby mladých ľudí v spoločnosti. Na zrealizovanie tejto myšlienky mu napomohol mladý umelec Peter Omamik, študent strednej školy pochádzajúci z Popradu, ktorý sa popri vzdelávaniu venuje predovšetkým vlastnej tvorbe – ručnej maľbe na topánky.

Dokáže vytvárať originálne kúsky vhodné aj na autorskú prezentáciu formou propagačného plagátu. Návrhy plagátov boli graficky spracované vo vektorovej grafike, doplnené fotografiami originálnych maľovaných produktov a upravené ručnou typografiou prevedenou do vektorovej grafiky. Práca môže byť umiestnená vo verejných a zároveň prezentovaná aj v digitálnych priestoroch.

Hlavným účelom kolekcie plagátov bolo spropagovať kreativitu a handmade tvorbu miestneho umelca.

Jurská Klára 

 

Logo

Úlohou žiačky Kláry Jurskej bolo navrhnúť nový logotyp a propagačné materiály pre kultúrnu inštitúciu Kultúra v Kežmarku. V návrhoch sa autorka zamerala na zjednodušovanie a konštruovanie tvarov, ktoré sú inšpirované budovou Kežmarskej reduty.

Vo vektorovej grafike potom realizovala finálnu podobu loga s typografickou časťou a navrhla jeho tvarové i farebné varianty. Prezentáciu firemnej identity riešila v kolekcii grafických návrhov: vizitiek, reklamných bannerov, potlače tričiek, pohárov, hlavičkového papiera i obalu na mobilný telefón.

Po konzultácií so zákazníkom sa vybrala definitívna podoba a farebnosť loga, ktorá sa v propagačnej praxi bude aktuálne používať.

Klim Eddie 

 

Publikácia

Eddie Klim spája vo svojom diele hneď niekoľko aspektov z histórie, umenia a literatúry. Na tému publikácia vzniká kniha, s vlastným autorským textom.

Príbeh sa odohráva v dobe starovekého Ríma, na prelome letopočtov, avšak, aby bol príbeh divácky zaujímavejší, dej sa zaoberá vyšetrovaním vraždy. Prepájajú sa v ňom viaceré kultúry staroveku, čitateľ sa dozvedá niečo o bežnom živote Rimanov, ich zvykoch či zaujímavostiach, ktoré ich prekvapia.

Autor knihu ilustruje grafikami pripomínajúcich výtvarné motívy keramických nádob z dôb minulých a čerpá inšpiráciu aj pre farebnosť ilustrácií. Texty s ilustráciami boli graficky upravené a zalomené v programe Adobe InDesign. Autorská výpoveď a výtvarný zámer sa odzrkadľuje v tlačenej podobe knihy.

Koščáková Laura

 

Portrét – kolekcia kresieb 

Laura Koščáková zhotovila kolekciu portrétov osobností kultúrneho a spoločenského života.

Cieľom práce bolo skrášliť priestory domova dôchodcov portrétmi s citátmi inšpiratívnymi pre jeho obyvateľov. Výtvarné spracovanie portrétov vybraných osobností z oblasti kultúry bolo založené na kombinovaných technikách kresby. Na maliarskom plátne bola aplikovaná lazúrna podmaľba akvarelom na ktorej sa postupne vrstvila kresba portrétov suchým pastelom.

V poslednej fáze boli doplnené texty a mená osobností technikou odtlačenia zrkadlového textu. Výsledné práce – štyri portréty vo formáte A1 prezentujú menej známych autorov a ich inšpiratívne citáty.

Leibiczerova Alica

 

Portrét – kolekcia kresieb 

Alica Alžbeta Leibiczerová vytvorila kolekciu portrétov osobností kultúrneho a spoločenského života. Cieľom práce bolo skrášliť priestory domova dôchodcov portrétmi s citátmi inšpiratívnymi pre jeho obyvateľov.

Portréty boli namaľované vo formáte A1. Na prípravu podkladov bola použitá technika tónovania papiera prírodným farbivom – čiernym čajom. Kresba bola realizovaná výrazným šrafovaním rudkou, v závere práce bola použitá biela farba na zvýraznenie svetla a čŕt tváre osobnosti. V poslednej fáze boli doplnené texty a mená osobností technikou odtlačenia zrkadlového textu.

Výsledný efekt pôsobí autenticky s nádychom histórie. Samotná práca môže v divákovi vyvolať pocit nostalgie za uplynulými časmi, ale zároveň ho povzbudiť k ďalšej aktivite prostredníctvom inšpirujúceho citátu.

 

 

Lorenčíková Andrea 

 

Propagačný banner

Andrea Lorenčíková vytvorila propagačné bannery k 750. výročiu obce Ľubica. Úlohou bolo navrhnúť originálne riešenú kolekciu troch bannerov podľa požiadaviek, dodaných podkladov a obrazových materiálov.

Autorka pri grafickom spracovaní obrazovej časti návrhov aplikovala vybrané fotografie s logom výročia a s textami z prezentovanej oblasti. Farebne sa jednotlivé bannery odlíšili podľa konkrétne použitého obsahu. Hlavnou myšlienkou bolo priblížiť divákovi jednoduchú a pohotovú informáciu o obci tlačenou formou reklamného Roll-upu.

Výsledné návrhy budú slúžiť na propagáciu historických udalostí, architektonických pamiatok a prírodného bohatstva obce Ľubica.

Mydliarova Kristína

 

Plagát

Kristína Mydliarová vytvorila kolekciu plagátov s reakciou na aktuálne spoločenské dianie – Účasť a zodpovednosť, môže každý z nás spolu – vytvoriť lepší svet?

Celý koncept je tvorený v podobe ideových plagátov, ktoré majú upozorňovať na problémy dnešnej spoločnosti. Tri práce v rozmere A1 majú názvy Pracujte spolu, Priznanie a Naše telá naše práva. Ďalej boli realizované aj 4 variácie na tieto plagáty v rozmere A2. Je tu snaha o dosiahnutie aktuálnosti, záujmu o dianie a taktiež porozumenie vážnosti týchto problémov. Farby v plagátoch nie sú výrazné, práce kladú dôraz na koncept.

Jedna z prác sa zakladá na skutočnom príbehu, ktorý sa bohužiaľ do dnešnej doby nerieši tak ako by sa mal. Plagáty sú vhodné do verejného priestoru.

Naďová Viktória 

 

Digitálna ilustrácia 

Viktória Naďová vytvorila ručne viazanú knihu s vlastnými ilustráciami k dielu S Rozárkou od Vincenta Šikulu k 10. výročiu od smrti tohto autora. Cieľom bolo vytvoriť artefakt využitý k literárnemu večeru venovanému spisovateľovi.

Autorka pripravila digitálne ilustrácie k ukážkam z diela, no nakoniec sa rozhodlo, že vzhľadom na neveľký rozsah diela sa bude tlačiť celá kniha i s danými ilustráciami. Kniha je viazaná starou technikou viazania kníh, ktorá je známa pod menom koptská.

Ilustrácie sú robené v programe Photoshop za pomocou grafického tabletu, sú farebne i štýlovo zladené, takisto ako i ručne robený obal technikou koláže. Kniha obsahuje i portrét autora poviedky Vincenta Šikulu ako aj autorky ilustrácií a výroby knihy Viktórie Naďovej.

Pavelčáková Viktória

 

Komiks 

Viktória Pavelčáková vytvorila komiks ručne zošitý koptskou väzbou. Ako vyplýva zo zadania, komiks mal spropagovať slovenskú lyrizovanú prózu.

Autorka si vybrala dielo Kvetinová nevesta od Margity Figuli aj kvôli tomu, aby tam bol dostatok priamej reči, čo je pre komiks typické. Práca prebiehala podľa vopred pripravenej makety v mierke 1:1 s prípravnými skicami. Komiks vyniká precíznym spracovaním deja, kresbami s originálnou štylizáciou ako aj vhodne riešené písmo.

Obálka svojím riešením zošitia je inšpirovaná pastierskym vzorom a uložením starostlivo vylisovaných kvetov dodávala hlbší význam vzťahujúci sa k danému príbehu. Komiks Kvetinová nevesta je príbeh, ktorý sa odohráva na 16 stránkach a v 133 okienkach v čiernobielej podobe.

Simkaničová Kristína

 

Kalendár 

Kristína Simkaničová vytvorila kalendár na rok 2023 spojením techniky fotografie a maľby. Fotografie zobrazujúce skôr periférnu pouličnú architektúru očistenú od ľudí sú digitálne upravené a kompozične zjednotené.

Po digitálnej tlači sa oživil ich melancholický tón živými líniami pastóznym akrylom kresebným rukopisom blízkym autorke. Motívy kresieb sú väčšinou súvisiace s ročnými obdobiami a aktivitami, ktoré sa s nimi spájajú, súčasne ide aj o vtipné, hravé, svieže dotvorenie.

Práca sa nesie v jednotnej úzkej farebnej škále a spolu ju tvorí 13 listov formátu A3. Kalendár je spojený hrebeňovým závesným systémom a môže byť súčasťou akéhokoľvek domáceho prostredia alebo interiéru ladeného v štýle „urban life“.

Smreková Dominika

 

Ilustrácia textu

Cieľom práce bolo vytvorenie autorskej knihy s  básňami od Milana Rúfusa z jeho zbierky Modlitbičky a originálnymi ilustráciami. Autorská kniha mala byť vyhotovená ako objednávka mestskej knižnice.

Riešenie knihy a ilustrácií bolo zamerané na jednoduchosť a čistotu farieb, čím reagovalo na jednoduchú krásu básničiek pre najmenších. Dielo má pôsobiť veselo, príťažlivo pre deti a hlavne zaujímavo. Autorka ilustrácií využila kolorovanú kresbu s dôrazom na obrysové línie, farebnosť má doplňujúci význam. Text riešila transferom negatívne otočeného písma. Samotná kniha bola realizovaná na základe skíc a makety.

Kniha môže slúžiť ako originálny dar na počesť slovenského velikána poézie Milana Rúfusa.

Šmelko Kristian

 

Propagácia osobnosti 

Kristián Šmelko vytvoril virtuálnu inštaláciu ako propagáciu a poctu pesničkárovi a hercovi Mariánovi Geišbergovi.

Autorova práca vychádza z pôvodného konceptu obsahujúceho fyzickú inštaláciu, ktorej súčasťou bola analýza autora a následne jeho zosobnenie do neživých artefaktov. Výsledok autorovej práce patril k ďalším 3 návrhom na inštalácie k iným hudobníkom. Dielo zobrazuje pozdĺžne rozrezanú postavu v ktorej sa nachádzajú predmety odkazujúce na Mariána Geišberga a jeho tvorbu.

Autorovým cieľom je ukázať osobu hudobníka a herca z iného pohľadu a priblížiť jeho hudbu, ktorá bola inšpiráciou pri tvorbe. Inštaláciu autora doplňuje hudba osobnosti a brožúrka obsahujúca texty hudobníka spolu s doplnkovými prácami a životopisom.

záverečné PRÁCE ABSOLVENTOV_ ŠK.R. 2019/2020

odbor: konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 

Vidová Nikola

 

Konzervovanie a reštaurovanie

sochy sv. Kataríny 

 

Text (pripravujeme)

Benjamín Selvek 

 Vrábeľ Adam 

 

Konzervovanie a reštaurovanie

príborníka  

 

Text (pripravujeme)

záverečné PRÁCE ABSOLVENTOV_ ŠK.R. 2019/2020

odbor: fotografický dizajn

Holzbárová Dominika

 

Architektúra 

 

Text (pripravujeme)

Bialončíková Erika

 

Portrét

Erika Bialončíková pracovala na téme portrét. Vytvorila cyklus 8 farebných fotografií, ktoré na seba nadväzujú.

Zámerom práce bolo zobrazenie ženských emócií vo výraznom stvárnení. Post procesom sa autorka snažila navodiť dojem techniky dvojexpocície. Pri výsledných fotografiách nejde iba o technické prevedenie, ale predovšetkým o celkový vizuálny dojem. Farebnosť, sa neopiera o konkrétne emócie, je iba estetickým doplnkom fotografií.

Výsledné artefakty predstavujú sériu produktov, obal na knihu, tapeta na smartfón, obal na nákupnú tašku a potlač na oblečenie.

Balogová Nina

 

Figurálna kompozícia

 

Text (pripravujeme)

Hanzesová Kristína

 

Reklamná fotografia

 

Text (pripravujeme)

Hadzima Damian

 

Krajina

 

Text (pripravujeme)

Holbusová Ivana 

 

Makro fotografia

 

Text (pripravujeme)

Karaffa Marko

 

Makro fotografia

Marko Karaffa vytvoril sériu ôsmich makro fotografií, hlavným atribútom sa stalo ovocie, ktoré bolo rozrezávané. Fotografie majú zaujať diváka svojou štruktúrou, textúrou a farebnosťou.

Autor využíval ateliér, kde najväčší dôraz kládol na kompozíciu a prácu so svetlom. Pri snímaní využíval špeciálny makro objektív. Z výsledných fotografií sa stali produkty slúžiace na propagačné účely.

Mlynarčík Filip

 

Reportážna fotografia 

 

Filip Mlynarčík vytvoril cyklus fotografií na tému reportážna fotografia. Záverečná práca pozostáva zo štyroch finálnych fotografií formátu A2. Autor čerpal inšpiráciu zo zbierok Martina Martinčeka a  Karola Kallaya.

Prepojením dvoch časových horizontov na jednom formáte sa autor snažil o finálny výsledok pri ktorom nejde iba o technické zvládnutie, ale aj o výslednú vizuálnu zaujímavosť, ktorá ma zaujať a upútať diváka svojou myšlienkou a atmosférou.

Fotografie boli upravované pomocou digitálnych technológii, predovšetkým techniky vrstvenia. Táto forma fotografií vzbudzuje spomienky na bežnú dedinskú tradíciu ktorá je pre nás už minulosťou.

Ovšonková Karin

 

Krajina

Karin Ovšonková vytvorila sériu fotografií na tému krajina. Námetom pre autorkine fotografie sa stali Vysoké Tatry. Hlavným výrazovým prvkom je hmla, ktorá umocňuje štýl minimalizmu.

„V mojej práci som poukazovala na ciele, ktoré nám v živote nie sú niekedy viditeľné a sú za oponou nášho myslenia. Dokreslené Tatry za hmlou sú len domnienkou mojej mysle. V skutočnosti tam Tatry sú, ale ľudia si často vytvárajú rôzne obrazy o svojich cieľoch vo svojej mysli. Nemusíme sa učiť, ako môžeme využiť svoje myšlienky a schopnosti, ale mali by sme sa naučiť prijať fakt, že to dokážeme.“

Cieľom práce je ukázať ľudom, že neexistujú žiadne hranice. Jediné hranice existujú len v našej hlave. Výsledným artefaktom je denník s fotografiami krajín a dekoratívne nástenné obrazy.

Paulíková Patrícia

 

Produktová fotografia 

Patrícia Dominika Paulíková vytvorila sériu fotografií na tému produktová fotografia. Záverečná práca pozostáva z 8 výsledných fotografii, ktoré predstavujú reklámu na značku oblečenia Space Candy.

Oblečenie tejto značky je nekaždodenné, vyniká pestrými a žiarivými farbami. Autorka si preto vyberala také miestá na fotenie, ktoré by boli najpriliehavejšie pre „street“ fotografiu. Svoju hravú značku prepojila s fotografiou tak, že v postprodukcii každú fotografiu obohatila o jednoduchú skicu, ktorá má určitú spojitosť s danou fotografiou alebo celkovo so značkou. Fotky pôsobia veľmi moderne a futuristicky.

Autorka chcela ními poukázať aj na pocit jedinečnosti, ktorý sa v človeku vzbudzuje pri nosení týchto oblečení, naznačuje ho pozmenením farebnosti pozadia alebo rozmazaným pozadím čím sa postava teda oblečenie dostáva do popredia a venuje sa jej väčšia pozornosť. Výsledné práce sa dajú použiť na billboardoch a iných reklamných plochách na propagáciu značky.

Semanová Mária

 

Architektúra

Mária Semanová pracovala na téme architektúra. Autorka vyhotovila súborné dielo 8 snímok, ktoré na seba tematicky nadväzujú. Utvárajú celok, ktorý spája čiernobiele prevedenie a taktiež prekrývanie niekoľkých fotografií.

Zámerom tohto diela je poukázať na opustené a historické budovy. Samozrejme sa v autorkinej práci dozvedáme aj o architektovi Gedeonovi Majunkem, ktorý bol popredným architektom tatranských stavieb. Hlavným motívom tejto práce bolo oboznámiť ľudí o zabudnutých budovách, ktoré vidia vo Vysokých Tatrách.

Táto práca je vytvorená tak, aby zaujala staršiu ale aj mladšiu generáciu. Výsledným artefaktom je informačná, náučná brožúrka. Prekrývanie fotografií malo pôsobiť tak, ako keby bola fotografia spomienkou, ktorá nám pomôže lepšie pochopiť myšlienku tohto diela.

Klaudia Monková

Hap-čí! 

Klaudia Monková

Hap-čí! 

Vivien Krššáková

Na zdravie 

Vivien Krššáková

Na zdravie 

Dávid Lejava

Schovávačka

Simona Javorská

Galaxia

Sandra Blahútová

Vidím, nevidím

Oliver čabala

Sila

Adam Pier

Mikrosvet

Marián Ordzovenský 

Mikrosvet 

Nela podolinská 

Mikrosvet

Patrik Čenščák

Mikrosvet

Sára Vidová

Mikrosvet

Sára Zupková

Mikrosvet 

Sarah Vnenčáková

Mikrosvet

Simona Jendrušáková

Mikrosvet

Alexandra Olšavská

Mikrosvet

Alexandra Olšavská

Mikrosvet 

Bianka Rojtášová

Mikrosvet

Margareta Rusňáková

Mikrosvet

Margareta Rusňáková

Mikrosvet

Saskia Kovalčíková

Mikrosvet 

Bianka Rojtášová

Mikrosvet

Saskia Kovalčíková

Mikrosvet

Ivan KolLarovič

Vojak s vázou 

Debora Sarkizová

Kúsok zo mňa

Jana konkoľová

Modrý svet

Jana konkoľová

Z Warholovej záhrady 

Bianka Frisíková

Jakub Gancarčík

 

Sára Dziaková

Vanesa Kováčová

Tomáš Lizák

Strom

Ela Staruchová

Listy

 

Veronika Cafalová

Lastúra

Veronika Cafalová

Listy

Bérešová Simona
Bernateková Dominika
Chorovská Ema
Jurčíková Gabriela
Kovalčík Tomáš
Krafčík Anton
Krempaská Viktória
Staviarský Enriko
Svitanová Mária
Čarnogurská Dominika
 Fedákova Paulína
Hricová Tímea
Kremapská Lea
Lorencovičová Tatiana
Maskulkova Tamara
Pavličko Peter
Šmelko Filip
Vasjanovic Erika
Klimová Zuzana
Andrea Lorenčiková
Andrea Lorenčiková
Gavláková Viktória
Gavláková Viktória
Jurská Klára
Bendiková Pavla
Jakubčo Viktor
Bendiková Pavla
Saskia Olahova
Alexandra Bukšárová
Sabina Čillikova
Katarína Mazurekova
Korina Paperakova
Rebecca Ivančiková
Mazurkova Zuzana
Alexandra Malakova
L.Mašlonková
V.Vrabeľ
L. Batkeová
L. Zelinová
T.Maškulková
E. Vásjánovics
D.Vojčíková
T.Maškulková
Šmelko
Šmelko
Šmelko
Simkaničová
Mydliarová
Naďová
Mydliarová
Leibiczerová
Šmelko
Petra Šimonová
Martina Schustriková
Daniela Galičinská
Jana Konkoľová
 Leah Dobešová
Nina Maliničová
Matej Koberčík
Eduard Klim
Erika Vasianovich
Erika Vasianovich
Viktor Jakubčo
Lea Krempask
Dominika Bernateková
Dominika Bernateková
Mária Svitanová
Mária Svitanová
Viktória Krempaská
Jurská Klára
Eduard Klim
Dominika Bernateková
Jurská Klára
Viktor Jakubčo
Viktória Krempaská
Berešová
Svitanová
Berešová
Svitanová
Bernateková
Krafčík
Marfiak
Chorovská 
Bernateková
Krafčík
Marfiak
Chorovská 
Dominika Čarnogurská
Lea Krempaská
Dominika Čarnogurská
Lea Krempaská
Lea Krempaská
Tatiana Lorencovičová
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok (oficiálne video)

“Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte.

Maya Angelou

TV ŠUP Kežmarok_ Dištančné vzdelávanie – príprava materiálov_ Mgr. Ľudovít Timko_ šk.r. 2020/2021

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“

Heinrich Böll

TV ŠUP Kežmarok_ Účelové cvičenie_ šk.r. 2020/2021

„Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme.“


Mark Twain

TV ŠUP Kežmarok_ Otvorenie školského roka _ šk.r. 2020/2021

„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“

William Shakespeare

TV ŠUP Kežmarok_“Klauzúrky“ za 1. polrok_ šk.r.2019/2020

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“

Pablo Picasso

TV ŠUP Kežmarok_Moje neistoty_šk. r. 2019/2020

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

…umením meníme svet…

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu.

Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov.

Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov. 

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti žiaka. Absolvent ovláda postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D grafického digitálneho spracovania obrazu. Kladie sa dôraz na praktickú a tvorivú prácu v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Cieľom študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v oblasti kreatívneho priemyslu a výtvarného umenia. Získava znalosti v technológiách, ktoré sa uplatňujú v tvorivom pracovnom procese. Osvojuje si schopnosť samostatne vytvárať inovatívne aj experimentálne výtvarné riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru v profesionálnej kvalite s ohľadom na životné prostredie a ekológiu.

KONZERVÁTORSTVO a REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB

Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a  konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí, galérií a súkromníkov. Získava znalosti v technologických postupoch, ktoré uplatňuje v procese zachovávania diel v ich pôvodnej podobe a hodnote. Osvojuje si schopnosť samostatne riešiť a vyhodnocovať problematiku obnovy, etické zásady reštaurátorstva a reštaurátorskej a konzervátorskej profesie.

 FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Študijný odbor fotografický dizajn má pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom priemysle a na trhu práce.

Technológia spracovania fotografického materiálu, základy audiovizuálnej tvorby, komerčná a umelecká tvorba od návrhu cez realizáciu až po výstup. Počas štúdia má žiak získať schopnosť vytvoriť si výtvarný názor a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne tvoriť.

GRAFICKÝ DIZAJN

Absolvent odboru grafický dizajn  zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižnej grafiky, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení.  Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby dejín umenia a rôznych výtvarných techník.

Škola sa vo veľkej miere zapája do projektovej činnosti vďaka čomu môžu žiaci pracovať na modernej technike a absolvovať stáže a prax v zahraničí.

Bohatý študentský život, tímová pracovná atmosféra, súťaže a výstavy doma aj v zahraničí, možnosti pracovného uplatnenia už počas štúdia, plavecký kurz v Chorvátsku, profesionálne ateliéry. To všetko a omnoho viac čaká uchádzačov o štúdium na našej škole.

Tešíme sa  že náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj pripravuje stavbu novej budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Pre našich žiakov bude v najbližších rokoch postavená nová moderná budova,  ktorá zefektívni podmienky vyučovacieho procesu, bude pýchou kraja a centrom vzdelávania v oblasti umenia. 

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia. Informácie pre uchádzač nájdete na internetovej stránke našej školy.

Naši absolventi majú uplatnenie v umeleckoremeselných prevádzkach, reklamných agentúrach, umeleckých ateliéroch. Realizujú sa aj vo výchovnovzdelávacom procese alebo dosahujú vynikajúce výsledky v samostatnom sektore podnikania, či voľnom umení. Vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam je uplatnenie našich študentov širokospektrálne a žiadané.

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“

Pablo Picasso

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

…umením meníme svet…

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu.

Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov.

Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov.