záverečné PRÁCE ABSOLVENTOV_ ŠK.R. 2019/2020

odbor: propagačné výtvarníctvo

 

 

Klaudia Monková

Hap-čí! 

Bérešová Simona
Bernateková Dominika
Chorovská Ema
Jurčíková Gabriela
Kovalčík Tomáš
Krafčík Anton
Krempaská Viktória
Staviarský Enriko
Svitanová Mária
Čarnogurská Dominika
 Fedákova Paulína
Hricová Tímea
Kremapská Lea
Lorencovičová Tatiana
Maskulkova Tamara
Pavličko Peter
Šmelko Filip
Vasjanovic Erika
Klimová Zuzana
Andrea Lorenčiková
Andrea Lorenčiková
Gavláková Viktória
Gavláková Viktória
Jurská Klára
Bendiková Pavla
Jakubčo Viktor
Bendiková Pavla
Saskia Olahova
Alexandra Bukšárová
Sabina Čillikova
Katarína Mazurekova
Korina Paperakova
Rebecca Ivančiková
Mazurkova Zuzana
Alexandra Malakova
L.Mašlonková
V.Vrabeľ
L. Batkeová
L. Zelinová
T.Maškulková
E. Vásjánovics
D.Vojčíková
T.Maškulková
Šmelko
Šmelko
Šmelko
Simkaničová
Mydliarová
Naďová
Mydliarová
Leibiczerová
Šmelko
Petra Šimonová
Martina Schustriková
Daniela Galičinská
Jana Konkoľová
 Leah Dobešová
Nina Maliničová
Matej Koberčík
Eduard Klim
Erika Vasianovich
Erika Vasianovich
Viktor Jakubčo
Lea Krempask
Dominika Bernateková
Dominika Bernateková
Mária Svitanová
Mária Svitanová
Viktória Krempaská
Jurská Klára
Eduard Klim
Dominika Bernateková
Jurská Klára
Viktor Jakubčo
Viktória Krempaská
Berešová
Svitanová
Berešová
Svitanová
Bernateková
Krafčík
Marfiak
Chorovská 
Bernateková
Krafčík
Marfiak
Chorovská 
Dominika Čarnogurská
Lea Krempaská
Dominika Čarnogurská
Lea Krempaská
Lea Krempaská
Tatiana Lorencovičová
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok (oficiálne video)

“Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte.

Maya Angelou

TV ŠUP Kežmarok_ Dištančné vzdelávanie – príprava materiálov_ Mgr. Ľudovít Timko_ šk.r. 2020/2021

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“

Heinrich Böll

TV ŠUP Kežmarok_ Účelové cvičenie_ šk.r. 2020/2021

„Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme.“


Mark Twain

TV ŠUP Kežmarok_ Otvorenie školského roka _ šk.r. 2020/2021

„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“

William Shakespeare

TV ŠUP Kežmarok_“Klauzúrky“ za 1. polrok_ šk.r.2019/2020

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“

Pablo Picasso

TV ŠUP Kežmarok_Moje neistoty_šk. r. 2019/2020

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

…umením meníme svet…

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu.

Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov.

Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov. 

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti žiaka. Absolvent ovláda postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D grafického digitálneho spracovania obrazu. Kladie sa dôraz na praktickú a tvorivú prácu v oblasti tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Cieľom študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v oblasti kreatívneho priemyslu a výtvarného umenia. Získava znalosti v technológiách, ktoré sa uplatňujú v tvorivom pracovnom procese. Osvojuje si schopnosť samostatne vytvárať inovatívne aj experimentálne výtvarné riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru v profesionálnej kvalite s ohľadom na životné prostredie a ekológiu.

KONZERVÁTORSTVO a REŠTAURÁTORSTVO – DREVOREZIEB

Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a  konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí, galérií a súkromníkov. Získava znalosti v technologických postupoch, ktoré uplatňuje v procese zachovávania diel v ich pôvodnej podobe a hodnote. Osvojuje si schopnosť samostatne riešiť a vyhodnocovať problematiku obnovy, etické zásady reštaurátorstva a reštaurátorskej a konzervátorskej profesie.

 FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Študijný odbor fotografický dizajn má pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom priemysle a na trhu práce.

Technológia spracovania fotografického materiálu, základy audiovizuálnej tvorby, komerčná a umelecká tvorba od návrhu cez realizáciu až po výstup. Počas štúdia má žiak získať schopnosť vytvoriť si výtvarný názor a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne tvoriť.

GRAFICKÝ DIZAJN

Absolvent odboru grafický dizajn  zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižnej grafiky, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení.  Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby dejín umenia a rôznych výtvarných techník.

Škola sa vo veľkej miere zapája do projektovej činnosti vďaka čomu môžu žiaci pracovať na modernej technike a absolvovať stáže a prax v zahraničí.

Bohatý študentský život, tímová pracovná atmosféra, súťaže a výstavy doma aj v zahraničí, možnosti pracovného uplatnenia už počas štúdia, plavecký kurz v Chorvátsku, profesionálne ateliéry. To všetko a omnoho viac čaká uchádzačov o štúdium na našej škole.

Tešíme sa  že náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj pripravuje stavbu novej budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Pre našich žiakov bude v najbližších rokoch postavená nová moderná budova,  ktorá zefektívni podmienky vyučovacieho procesu, bude pýchou kraja a centrom vzdelávania v oblasti umenia. 

Uchádzač je prijatý na základe zohľadnenia študijných výsledkov a overenie talentu. Talentová skúška pozostáva zo skúšky priestorového a farebného cítenia. Informácie pre uchádzač nájdete na internetovej stránke našej školy.

Naši absolventi majú uplatnenie v umeleckoremeselných prevádzkach, reklamných agentúrach, umeleckých ateliéroch. Realizujú sa aj vo výchovnovzdelávacom procese alebo dosahujú vynikajúce výsledky v samostatnom sektore podnikania, či voľnom umení. Vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam je uplatnenie našich študentov širokospektrálne a žiadané.

„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“

Pablo Picasso

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok

…umením meníme svet…

Sme mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory podľa požiadaviek trhu.

Našim cieľom je kvalitná realizácia výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a  rôznych foriem seba rozvoja našich žiakov.

Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej škole si môžu vybrať z nasledovných študijných odborov.