Národný projekt – Elektronické testovanie

 

Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Kľúčový cieľ projektu:

Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania

Aktivity projektu:

  1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM
  2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

Hlavné ciele:

  • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania.
  • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM.
  • Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií.
  • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh.
  • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov.
  • v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR.

Koordinátor: RNDr. Danica Hanuliaková