Program „Zelená škola“ je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete. Je to certifikačno-vzdelávací program, ktorí je súčasťou celosvetovej siete Eco-School.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie  k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy.

Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. Študenti sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu v škole v 6 oblastiach ( voda, energia, odpad, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody ) a následne navrhujú  zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia  a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Eko-kódexu. So školami zapojenými v projekte Zelená škola sa spájajú priateľské vzťahy so žiakmi, zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá je jednoduchým a účinným nástrojom k tomu, aby sa škola stala Zelenou školou. Táto metodika je spoločná pre všetky krajiny a školy, ktoré sú v programe Zelená škola zapojené. Ide o týchto 7 krokov:

 1. Vytvorenie Kolégia Zelenej školy zo žiakov – študentov, učiteľov, nepedagogického personálu, rodičov, prípadne zástupcov zriaďovateľa. Výsledkom tohto procesu je zmysel pre demokraciu a podpora motivácie u študentov preberať iniciatívu a zodpovednosť.
 2. Environmentálny audit školy – je jedným z hlavných krokov, ktoré musí škola uskutočniť, aby mohla byť naštartovaná zmena k lepšiemu t.j. šetrnejšej prevádzke.
 3. Environmentálny akčný plán školy ( EAP ) – Kolégium Zelenej školy stanoví priority. Znamená to, že si zvolí pre aktuálne certifikačné obdobie ( ideálne sú 2 školské roky )najmenej jednu z výberových tém, ktorej sa bude venovať. V spolupráci s vedením školy, prípadne zriaďovateľom vypracuje EAP zameraný na prioritnú tému. Hlavným cieľom pri zostavovaní plánu je „ekologizácia“ školy a zlepšenie jej prostredia a okolia.
 4. Monitoring a hodnotenie – kladie dôraz na priebežnú kontrolu, či škola v programe postupuje smerom k vytýčeným cieľom a či sa plány napĺňajú.
 5. Pro – environmentálna výučba – implementáciu prierezovej témy je potrebne podrobne rozpracovať v ŠkVP a to z hľadiska obsahu aj výučbových foriem.
 6. Informovanie a spolupráca – Kolégium Zelenej školy podáva  informácie  o programe a svojich zámeroch vo vnútri školy, ale aj navonok. Môže pritom využívať nástenky, školský časopis, internetovú stránku školy, prípadne miestne či regionálne médium.
 7. Eko-kódex – každá Zelená škola si vytvorí svoj vlastný Eko-kódex. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého kto školu navštevuje. Môže isť aj o súhrn konkrétnych činnosti a zásad.

Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú – povinnú. Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú tému novú. Ich činnosť tak získava na rozmanitosti a pestrosti.

Výberové témy:
 • Voda
 • Odpad
 • Energia
 • Doprava a ovzdušie
 • Zelené obstarávanie a úradovanie
 • Zeleň a ochrana prírody
Školy zapojené do programu Zelená škola môžu využívať rôzne bezplatné formy metodickej podpory:
 • Metodické príručky a pracovné listy pre školy
 • Regionálne semináre, zážitkové workshopy – v priebehu školského roka sú pre zapojené školy organizované minimálne 3 regionálne metodické semináre, ktoré sú hlavným zdrojom dôležitých a inšpiratívnych informácii. Pre pedagógov a študentov zapojených škôl sú tiež bezplatne organizované viacdňové vzdelávacie a zážitkové workshopy.
 • Konzultačný servis – konzultant je odborne vyškolený a je pre školu priateľským pomocníkom a sprievodcom na ceste k Zelenej škole. Vďaka jeho skúsenostiam a prehľadu môže byť  aj zdrojom inšpirácii a inovatívneho prístupu.

 

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tento vzdelávací program na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Časť regionálnych aktivít zabezpečujú aj regionálne centrá v Bratislave a Zvolene – CEEV Živica, Trenčíne – Centrum environmentálnych aktivít a Košiciach/Družstevnej pri Hornáde – o. z. SOSNA.

Národným garantom programu Zelená škola  je sieť environmentálne-výchovných organizácii ŠPIRÁLA.

Medzinárodným garantom a organizátorom programu je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education.

Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore generálneho partnera IKEA Bratislava.

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Program odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
Ocenenie

Škola môže získať za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity medzinárodnú vlajku a certifikát „Zelená škola“.

Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia.

Predĺžiť platnosť získaného certifikátu je možné len pokračovaním v programe, hneď po jeho získaní. Znamená to, že škola musí byť registrovaná v programe aj 2 školské roky nasledujúce po školskom roku, v ktorom získala certifikát.

Škola ocenená vlajkou  a certifikátom „Zelená škola“ má právo uvádzať logo „Zelená škola“ na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

 

Zelená škola je pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.

V školskom roku 2013/2014 sa aj naša škola zaregistrovala do programu „Zelená škola“. Na aktívnu spoluprácu so zamestnancami a žiakmi školy a rodičmi sa tešia koordinátorky programu

 

Koordinátor:

        Mgr. Anna Pirožeková   

        Mgr. Zuzana Girgášová