ŠTUDIJNÉ ODBORY

Hodnotenie výtvarných prác uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

informácie pre uchádzačov

Maturita 2020 a ukončenie štúdia pre žiakov 4. ročníkov

Oznam pre žiakov končiacich ročníkov a rodičov

 

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a §161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

určuje organizáciu internej časti maturitnej skúšky na Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok  v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

(1)

V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

 

(2)

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

 

(3)

Riaditeľka školy oznamuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu:

 

maturitný predmet:

skupina príbuzných predmetov:

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra 1. –  4. roč.

Anglický jazyk B1

Anglický jazyk 1. –  4. roč.

Nemecký jazyk B1

Nemecký jazyk 1. –  4. roč.

Teoretická časť odbornej zložky

(TČOZ)

odbor: Propagačné výtvarníctvo

Dejiny výtvarnej kultúry 1. – 4. roč.,

Technológia  2. – 4. roč.

Ekonomika 3. a 4. roč.

odbor: Fotografický dizajn

Dejiny výtvarnej kultúry 1. – 4.roč.,

Technológia  1. – 4. roč.

Ekonomika 3. a 4. roč.

Teória a vývoj fotografie 1. – 4. roč.

odbor: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Dejiny výtvarnej kultúry 1. – 4. roč.,

Technológia  1. – 4. roč.

Ekonomika 3. a 4. roč.

Dejiny nábytkovej kultúry 3. a 4. roč.

Praktická časť odbornej zložky

(PČOZ)

odbor: Propagačné výtvarníctvo

Navrhovanie 3. a 4. roč.

Praktické cvičenie 1. – 4. roč.

Výtvarná príprava 1. – 2. roč.

 

odbor: Fotografický dizajn

Fotografický dizajn 3. a 4. roč.

Praktické cvičenie 1. a 2 roč.

Výtvarná príprava 1. – 2. roč.

Videotvorba  3. a 4. roč.

odbor: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb

Odborná prax 1. – 4. roč.

Reštaurátorská dokumentácia 3. – 4.roč.

Výtvarná príprava 1. – 2. roč.

Odborné kreslenie a modelovanie 2. –  4. roč.

 

(4)

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020 cez informačný systém školy.

 

(5)

Ak plnoletý žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.

 

(6)

Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.

 

(7)

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa predošlého bodu alebo neboli administratívne hodnotení.

 

(8)

Riaditeľka školy upozorňuje, že administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

 

(9)

Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 7 tohto pokynu.

 

(10)

Ak žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na jazykovej úrovni B2 a vyššej nemá na vysvedčeniach žiadnu známku z predmetu vyučovaného na príslušnej úrovni, vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 7 tohto pokynu alebo sa s písomným súhlasom plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka uskutoční interná časť maturitnej skúšky administratívne podľa bodu 2 tohto pokynu a na maturitnom vysvedčení bude uvedená jazyková úroveň zodpovedajúca úrovni vyučovaného predmetu.

 

(11)

Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020 podľa zverejneného harmonogramu.

 

(12)

Pri preberaní vysvedčení je žiak povinný odovzdať všetky učebnice, požičanú techniku a vyrovnať podlžnosti voči škole.

 

 

 

v Kežmarku, 04.05.2020                                                                                              Ing. Marta Perignáthová

                                                                                                                                                    riaditeľka školy

 

 

 

USMERNENIE O UKONČENÍ ŠTÚDIA PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020.

Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 23.04.2020 sú termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovné:

  • 07. mája 2020, budú uzatvorené známky zo všetkých predmetov za 2. polrok.
  • Do  07. mája 2020 bude zrealizované preskúšanie za druhý polrok pre žiakov, ktorí neprospeli z daného predmetu v 2.polroku.
  • Ak žiak pri preskúšaní do 07.05.2020 neuspeje a neukončí ročník,  požiada o komisionálnu skúšku. Termín komisionálnej skúšky sa určí najneskôr do 31.08.2020. Potom bude žiak maturovať v termíne od 03.09.- 08.09.2020 – klasickým spôsobom.
  • 12. mája 2020 budú žiakovi prostredníctvom EduPage sprístupnené známky za 2. polrok aj známky z internej a praktickej časti MS.
  • Ak plnoletý žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.
  • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa predošlého bodu alebo neboli administratívne hodnotení.
  • Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola žiakovi spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020 podľa zverejneného harmonogramu.
  • Pri preberaní vysvedčení je žiak povinný odovzdať všetky učebnice, požičanú techniku a vyrovnať podlžnosti voči škole.

                                                                                                                                                                                                                  Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy

Viac info

učímenadiaľku.sk

KRúžky

 

Gramatické minimum z anglického jazyka

Mgr. Stanislav Kovalčík

Gramatické minimum z nemeckého jazyka

Mgr. Martina Kavaschová

Literárno-dramatický krúžok

Mgr. Eva Sroková

 

 

 

Športový krúžok

Mgr. Marián Lojek

Textilné techniky

Mgr. Zlatica Svitanová

E-LEARNING (moodle)

na portál elektronického vzdelávania našej školy sa dostanete nasledovne:

Na portáli máte možnosť nájsť zadania od pedagógov, rôzne študijné materiály, elektronické testy a samozrejme najnovšie informácie ohľadom vašich predmetov.

 

Školská knižnica

 

 

Správca knižnice:

Mgr. Martina Kavaschová

 

Zoznam kníh

Otváracie hodiny:

PONDELOK: 10.20-11.10

STREDA:       08.20-11.10

PIATOK:         08.25-09.35

+ individuálne po dohode