ŠTUDIJNÉ ODBORY

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

8603 M

 

Odbor grafický a priestorový dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti žiaka. Absolvent ovláda postupy v 3D grafike a zároveň aplikáciu rôznych foriem 2D grafického digitálneho spracovania obrazu, ale zároveň má aj rozhľad v celkovej umeleckej sfére, čo mu umožňuje s ľahkosťou sa adaptovať v jednotlivých požiadavkách súčasného sveta dizajnu, či reklamy.

Kladie sa dôraz na praktickú a tvorivú prácu v zvládnutí rôznorodých umeleckých techník, na oblasť tvorby modelov a prvkov pre marketingové a reklamné účely v digitálnej aj tlačenej forme, animácií, interakčných rozhraní, 3D tlače.

Študijný odbor je zameraný na základné princípy dizajnérskej tvorby v spojení so súčasnými trendmi v dizajne a navrhovania výrobkov s dôrazom na ich funkčnosť, estetické, ekologické a ekonomické hľadisko. Odbor od začiatku rozvíja priestorovú predstavivosť a kreativitu, osvojenie dizajnérskych materiálov. Okrem klasických výtvarných techník sa štúdium zameriava aj na prácu s novými médiami. Vlastný návrh žiaci dokážu spracovávať v materiáloch a vo vyšších ročníkoch aj v 2D a 3D grafických softvéroch.

Žiaci sa naučia využívať rôzne prvky výtvarného prejavu a kompozícií,  ovládať tradičné techniky umeleckej grafiky, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou výpočtovej techniky, pracovať ako všestranný grafik, ktorý zvláda prácu v rôznych grafických softvéroch – Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, tvoriť architektúru a dizajn interiérových, exteriérových prvkov, tvoriť dizajn produktu na základe použitia,  celkovo riešiť 3D objekty s reálnym využitím,  pracovať v 2D a 3D  grafických softvéroch ako ProgeCAD a AutoCad.Za viac ako 20 ročné obdobie disponujeme skúsenosťami s vyučovaním audiovizuálnych a grafických predmetov.

Okrem odborných skúseností s vyučovaním týchto predmetov máme k dispozícii materiálno-technické podmienky – ateliér s materiálnym vybavením, multimediálnu učebňu, k dispozícii máme 4 počítačové učebne s kvalitnými počítačmi s periférnymi zariadeniami a s grafickým softvérom na spracovanie audiovizuálnych a grafických diel.

Z grafických programov okrem vyššie uvedených používame balík programov Adobe cloud, ktorého súčasťou je aj Project Felix-jednoduché kombinovanie 2D a 3D na vytváranie fotorealistických obrázkov a Character Animator (Beta) -animovanie 2D postavičiek v reálnom čase.

V obsahu odborného vzdelávania sú zahrnuté predmety: Výtvarná príprava, Umelecká prezentácia, Technológia, Umelecká  prax,  Fotografovanie,  Priestorová tvorba, Navrhovanie, Počítačová grafika a typografia, Figurálne kreslenie,  Modelovanie,  Písmo. Naša škola aktívne  spolupracuje s grafickými firmami v Kežmarku a v Poprade,  kde už v súčasnosti posiela svojich žiakov na súvislú umeleckú prax.

Všeobecná zložka vzdelávania je zhodná pre všetky študijné odbory umeleckého zamerania podľa učebných plánov v Školskom vzdelávacom programe. Ich vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi.

Absolvent študijného odboru DIZAJN –  grafický a priestorový dizajn sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych, interiérových, architektonických štúdiách alebo reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť absolventov v oblasti dizajnu. Štúdium vytvára predpoklady aj na ďalšie pomaturitné a vysokoškolské štúdium predovšetkým dizajnu a architektúry.

 

 

 

 

 

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

8606 M

 

Študijný odbor fotografický dizajn má pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v kreatívnom priemysle a na trhu práce. Technológia spracovania fotografického materiálu, základy audiovizuálnej tvorby, komerčná a umelecká tvorba od návrhu cez realizáciu až po výstup. Počas štúdia má žiak získať schopnosť vytvoriť si výtvarný názor a osvojiť si aj rôzne výtvarné techniky a postupy, 

ktoré neskôr môže zakomponovať do svojej fotografickej tvorby a autorského spracovania fotografie a má si osvojiť fotografické vyjadrovacie schopnosti a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne tvoriť. Kombinácia týchto rôznych možností rozvoja umeleckej osobnosti dáva absolventovi tohto odboru možnosť stať sa súčasťou slobodne tvoriacich fotografov, ale aj komerčne vyžívaných požiadaviek zo strán zákazníkov.

Podstatou štúdia odboru je fotografická tvorba, prechádzajúca jednotlivými druhmi a aspektmi fotografie. Študenti si osvoja základy výtvarného umenia a názoru aplikované v oblasti fotografie a grafického dizajnu. Samotná fotografická tvorba a videotvorba je podmienená získavaním vedomostí o fotografickej a audiovizuálnej technike, zahrňujúc vlastnosti a spracovanie klasických fotografických materiálov a pracovný proces pri práci s digitálnym obrazom. Dôraz sa kladie na znalosť práce na počítači s ovládaním grafických programov, ako aj programov na animáciu a spracovanie videozáznamu. Cieľom je uplatnenie technologických poznatkov a vlastného výtvarného myslenia v klasickom tvorivom procese a realizácii zákaziek. Výučba smeruje k profesionálnemu uplatneniu absolventov v odbornej praxi. Šírka ich všeobecnej a odbornej prípravy im umožňuje úspešne pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách príslušného zamerania.

Prvý a druhý ročník je zameraný na základy výtvarnej prípravy, fotografických technológií a základné práce s fotografickými prístrojmi v rámci praktických cvičení.

V treťom a  štvrtom ročníku žiaci riešia samostatné úlohy fotografického dizajnu a videotvorby, v ktorých spájajú fotografický obraz s písmom, značkou a kresbou. Samostatne riešia rôzne úlohy – reportážne cvičenia, dokumentárne publikácie a inscenovanú fotografiu. V tvorbe i využívajú počítačovú grafiku, základy typografie a videa.

Po ukončení štúdia absolvent ovláda fotografickú a osvetľovaciu techniku, spracovanie čierno-bielych a farebných fotografií. Pozná prácu s videokamerou, spracovanie a úpravu videozáznamu. Absolventi sú oboznámení so strojovým a automatickým spracovaním fotografií.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti i musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce. Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku, pozná dejiny výtvarnej kultúry, ovláda prácu s počítačom.

 

 

Talentové skúšky sa uskutočnia 02.05.2023

…zostáva nám…

 

 
 

 

 

KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO  DREVOREZIEB

8651 M 01

Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí, galérií a súkromníkov.

Získava znalosti v technologických postupoch, ktoré uplatňuje v procese zachovávania diel v ich pôvodnej podobe a hodnote. Osvojuje si schopnosť samostatne riešiť a vyhodnocovať problematiku obnovy, etické zásady reštaurátorstva a reštaurátorskej a konzervátorskej profesie.

Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a  konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí ,galérií a súkromníkov. Vznik odboru bol iniciovaný spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel a pamiatok.Absolvent je schopný obnovovať a doplňovať chýbajúce časti historického nábytku a drevorezieb.

V rámci štúdia žiaci absolvujú výtvarnú prípravu, technické kreslenie, odborné kreslenie a modelovanie, reštaurátorskú prax. Súčasťou výučby je i teoretické vzdelanie v oblasti dejín výtvarnej kultúry, ochrany pamiatok a využitia základov fotografovania pri tvorbe reštaurátorskej dokumentácie.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. 

Získané vedomosti a schopnosti musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce. Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku ( nemeckom alebo anglickom ), ovláda prácu s počítačom.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka) z určeného hlavného odborného predmetu – výtvarná príprava a neskôr prax preukazujú žiaci zvládnutie učiva a svoju tvorivosť. Maturitné praktické skúšky už preukazujú zrelý technický prejav absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť samostatnej realizácie študenta.

Absolventi odboru využívajú svoje vedomosti a praktické zručnosti v múzeách a galériách na celom Slovensku. Tiež nachádzajú svoje uplatnenie v reštaurátorských kolektívoch, v rámci ktorých sa zúčastňujú na záchrane a zachovaní nášho kultúrneho dedičstva. Absolventi sú dobre pripravení aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.

 

video o škole

talentové skúšky 2021

skúška priestorového cítenia

skúška farebného cítenia

 

 

 

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

8641 M

Cieľom študijného odboru propagačné výtvarníctvo je pripraviť žiakov pre kvalifikované uplatnenie v oblasti kreatívneho priemyslu a výtvarného umenia. Získava znalosti v technológiách, ktoré sa uplatňujú v tvorivom pracovnom procese, kde pracuje s rôznorodými materiálmi a technikami v 2D a 3D priestore.

Osvojuje si schopnosť samostatne vytvárať inovatívne aj experimentálne výtvarné riešenia, dizajnové artefakty, riešenia interiéru v profesionálnej kvalite s ohľadom na životné prostredie a ekológiu. Samozrejmosťou je práca v počítačových programoch, kde sa študent naučí prezentovať seba i svoju tvorbu, ale aj vytvoriť umelecké prezentácie zákazníkov či firiem na vysokej umeleckej úrovni.

.

Štúdium odboru je zamerané na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti propagácie, reklamy a výstavníctva použitím tradičných výtvarných techník, ale aj prostredníctvom počítačovej grafiky v špeciálnych grafických programoch.

Predpokladom úspešného štúdia je kresliarska dispozícia, farebné cítenie, štylizačná nápaditosť a tvorivosť. Dôraz sa kladie na prácu s priestorovými prvkami a konštrukciami v malých priestoroch. Študenti sa oboznamujú aj s interiérovou tvorbou.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka ) z určeného hlavného odborného predmetu – výtvarná príprava a neskôr navrhovanie preukazujú žiaci zvládnutie učiva a svoju tvorivosť.

Maturitné praktické skúšky už preukazujú zrelý výtvarný názor absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť výtvarnej a technickej realizácie študenta.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce.

Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku ( nemeckom alebo anglickom ), pozná dejiny výtvarnej kultúry, ovláda prácu s počítačom.

Pozná základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí, základy kreslenia technických výkresov. Ovláda základy uplatnenia a využitia písma, ekonomiky.

Ovláda základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela, technologické postupy, základy fotografovania. Vie využívať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti, navrhovať účelové a úžitkové tvary a predmety a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci.

Absolventi sú dobre pripravení aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.

 

Veľké veci sa netvoria impulzívne, ale sú súborom malých postupných krokov.

Vincent Van Gogh

Učím rád a učím dobre.

Stanislav Kovalčík

Inšpirácia existuje, ale najprv vás musí prichytiť pri tom, ako pracujete.

Pablo Picasso

GRAFICKÝ DIZAJN

8604 M

Cieľom študijného odboru grafický dizajn je pripraviť absolventa pre potreby kreatívneho priemyslu a trhu práce. Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby, rôznych výtvarných techník všeobecne, dejín umenia a dizajnu. Osvojuje si schopnosť pracovať s informáciami, 

novými technológiami v grafickom dizajne a ich následnom spracovaní v konkrétnych zadaniach. Absolvent zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižných layoutov, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení. Dôraz je kladený na spoluprácu s prostredím z praxe a prepájanie tém s inými odbormi a médiami.

Cieľom študijného odboru grafický dizajn je pripraviť absolventa pre potreby kreatívneho priemyslu a trhu práce. Počas štúdia získava schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, vzdelávať sa teoreticky aj prakticky v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie, grafického dizajnu, typografie, klasickej a digitálnej ilustrácie, fotografie, kresby, rôznych výtvarných techník všeobecne, dejín umenia a dizajnu.

Osvojuje si schopnosť pracovať s informáciami, novými technológiami v grafickom dizajne a ich následnom spracovaní v konkrétnych zadaniach. Absolvent zvládne návrhy na spracovanie loga a logotypov, vizuálnych identít, knižných layoutov, infografiky, voľných grafických zadaní s aplikáciou klasických a digitálnych výtvarných techník, ako aj návrhy na spracovanie digitálnych riešení.

Dôraz je kladený na spoluprácu s prostredím z praxe a prepájanie tém s inými odbormi a médiami.

prijímacie skúšky

 

 

 

1. termín prijímacej skúšky už o ….

 
 

KRúžky

 

 

 

 

 

 

 

Školská knižnica

 

 

Správca knižnice:

Mgr. Magdaléna Kasenčáková

 

Zoznam kníh

Otváracie hodiny:

PONDELOK: 10.20-11.10

STREDA:       08.20-11.10

PIATOK:         08.25-09.35

+ individuálne po dohode