Projekt bol podporený na základe Operačného programu ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR

Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok sa stala úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01).

 

Cieľom výzvy je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.
Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných odborných škôl stredných športových škôl, konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu a stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl.

V rámci projektovej činnosti škola realizuje nasledujúce vzdelávacie aktivity:

Audiovizuálna tvorba
Čitateľská gramotnosť ako pilier pri tvorbe inšpiračných zdrojov
Luminografia
Virtuálna realita
Premena žiakov na úspešnú pracovnú silu na trhu práce
Rozvoj jazykovej kompetencie v anglickom jazyku
Rozvoj jazykovej kompetencie v nemeckom jazyku
Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a podpora záujmu o čítanie

Projekt OP Ľudské zdroje pod názvom:

„Úspešný na trhu práce zvýšením kvality odborného vzdelávania“

 

 

 

 

 

 

Škola získala na projekt grant vo výške 136 153,36 eur.

 

S realizáciou projektu sme mali začať od 1.10.2020. Žiaľ, z dôvodu pandémie a dištančného vzdelávania sa v tomto školskom roku aktivity projektu nevykonávali.

Realizovali sme verejné obstarávanie, ktoré úspešne prešlo kontrolou na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Víťazní uchádzači postupne dodávajú didaktickú techniku, fototechniku, fotomateriál, školiaci materiál a potreby v sume cca 33 000 eur. Pre žiakov budú k dispozícií: tablety, notebooky, fotoaparáty, okuliare pre virtuálnu realitu, kamerový stabilizátor, štúdiové svetlá, difúzny fotostan, mikrofóny…

Mimoškolskú činnosť plánujeme začať v septembri. Veríme, že už budeme vyučovať prezenčne a na pandémiu budeme len spomínať 😊.

 

 

Preberanie školiaceho materiálu k projektu: PC, IKT príslušenstvo (14. 5. 2021)

Preberanie školiaceho materiálu k projektu: foto-technika (28. 5. 2021)

Preberanie školiaceho materiálu a špeciálnych pomôcok pre krúžky audiovizlnej tvorby a luminografie (7.5. 2021)