Projekt bol podporený na základe Operačného programu ľudské zdroje spolufinancovaného z ESF a EFRR

Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok sa stala úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01).

Cieľom výzvy je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.
Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných odborných škôl stredných športových škôl, konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu a stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl.