Článok I OBLASŤ SPRÁVANIA A DOCHÁDZKY DO ŠKOLY

Časť všeobecná

1. Žiak na vyučovanie a akcie organizované školou prichádza včas vkusne a čisto upravený.

2. Vstup do budovy školy je umožnený od 6:30 hod.

3. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania.

4. Žiakom, ktorí majú 3.-4. hodinu telesnú a športovú výchovu v rozvrhu hodín sa 20- minútová desiatová prestávka presúva na čas po 4-tej vyučovacej hodine.

5. Počas vyučovacieho procesu, presunu na telesnú a športovú výchovu a mimoškolské akcie žiak nesmie používať dopravný automobilový prostriedok.

6. Poškodenie školských lavíc, ďalšieho inventára a zariadenia (napr. radiátory, dvere, lavičky) a priestorov školy (sociálne zariadenia, chodby, šatne) rôznymi nápismi žiaci vyčistia v rámci vyhlásených čistiacich dní v mimovyučovacom čase. Rozvrh vyučovacích hodín – teoretické vyučovanie a prax Vyučovacia hodina trvá 45 minút 1.hodina 07:40 – 08:25 2.hodina 08:30 – 09:15 20 – minútová desiatová prestávka 3.hodina 09:35 – 10:20 4. hodina 10:30 – 11:15 5.hodina 11:20 – 12:05 20 – minútová prestávka na obed 6.hodina 12:25 – 13:10 7.hodina 13:15 – 14:00 8.hodina 14:05 – 14:50 9.hodina 14:55 – 15:40

7. Budova školy sa zamyká. Žiaci si preto nosia desiatu so sebou ráno do školy. Škola prevádzkuje bufet s možnosťou nákupu pečiva a minerálky, tiež podávania obedov. Cez vrátnicu sú zo školy pustení iba s podpísanou priepustkou, ktorú odsúhlasí triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti zastupujúci triedny učiteľ.

8. Žiaci sa prezúvajú v škole do zdravotne nezávadných prezuviek v šatniach. Sleduje sa tým čistota prostredia, v ktorom trávia tretinu pracovného dňa.

9. Žiaci šetria zariadenie a vybavenie školy. Škody na inventári spôsobené nedbalosťou, alebo hrubým správaním sa, hradí žiak podľa Občianskeho zákonníka (rozbitie okien, poškodenie lavíc, poškodenie stien maľovaním, hádzaním odpadkov z diaľky do odpadkového koša a podobne).

10. Žiak je povinný poškodenie majetku a zariadenia školy uviesť do pôvodného stavu v mimovyučovacom čase na vlastné náklady v zmysle platnej právnej legislatívy o priestupkovom konaní.

11. ZA DOKÁZANÚ KRÁDEŽ ŠKOLSKÝCH ALEBO SPOLUŽIAKOVÝCH VECÍ (z učebne, chodby, šatne) NASLEDUJE OKAMŽITÉ VYLÚČENIE ŽIAKA ZO ŠTÚDIA.

12. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti. V prípade komplikácií je možné štúdium na potrebný čas prerušiť (najviac na 3 roky).

13. Žiak 1. ročníka si môže vybrať pred začatím štúdia z ponúkaných voliteľných predmetov – ANJ/NEJ, ETV/NBV. Potom je povinnosťou žiaka tento predmet navštevovať celé štúdium. Súhlas s uvedenou skutočnosťou podpíše žiak na začiatku školského roka triednemu učiteľovi.

14. Oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov môže riaditeľ školy na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie žiaka.

15. Oslobodenie od vykonávania telesných úkonov na telesnej výchove nie je oslobodením od povinnosti zúčastňovať sa na hodinách telesnej a športovej výchovy.

16. Žiaci čiastočne oslobodení od telesnej a športovej výchovy (TŠV ) môžu podľa potreby a pokynov vyučujúceho vykonávať na hodine TŠV pomocné práce. Úplne oslobodený žiak od TŠV na základe rodičovej (plnoletý svojej) písomnej žiadosti, môže byť riaditeľom školy z vyučovacej hodiny TŠV uvoľnený v prípade, že sa jedná o prvú, alebo poslednú vyučovaciu hodinu v danom dni.

17. Žiak je povinný si vybaviť počas prázdnin potvrdenie o úľavách na hodinách telesnej av športovej výchovy u lekára na špeciálnom tlačive, ktoré si vyzdvihne v kancelárii školy. Na prvej hodine TŠV ho potvrdené odovzdá vyučujúcemu TŠV. Žiaci 1.ročníka tak urobia do 15. septembra.

18. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi všetky zmeny súvisiace s jeho osobou (zmena bydliska, stavu a podobne).

19. Žiak nevyrušuje učiteľov počas prestávok v zborovni. Na riešenie rôznych problémov využíva triednické hodiny, vyučovacie a konzultačné hodiny.

20. Navštíviť žiaka počas vyučovania (cez prestávku), môže iba rodič, prípadne súrodenec z vážnych dôvodov. Vrátnička ich uvedie do kancelárie školy, odkiaľ zariadi privolanie žiaka. Iné návštevy nie sú žiakom počas vyučovania povolené.

21. Správanie žiakov voči spolužiakom a všetkým dospelým pracovníkom školy je slušné, zdvorilé a priateľské. Žiak je povinný pozdraviť každého dospelého i neznámeho človeka v priestoroch školy. Je povinný dať mu prednosť vo dverách a za prípadné nedorozumenie sa ihneď ospravedlniť.

22. Žiak dodržiava spoločenský bontón – pozdrav, zdržiavanie sa v priestoroch školy bez pokrývok hlavy a pod. 3 23. Rešpektujeme žiakov a spolužiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, to je s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia alebo správania.

24. V škole a všetkých podujatiach organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské akcie, školské výlety, súčasti výchovy a vzdelávania-čl. VI) je všetkým žiakom zakázané fajčiť, používať a prechovávať alkoholické nápoje, drogy, narkotiká a omamné látky. Konkrétne výchovné opatrenia za porušenie zákazu sú uvedené v časti týkajúcej sa dochádzky do školy.

25. Školský rok trvá pre každého žiaka od 1. septembra do 30. júna. Žiak bude vo výnimočných prípadoch uvoľňovaný v tomto období na spoločné dovolenky s rodinou a pracovné činnosti doma, či v zahraničí. Na tieto aktivity prednostne slúžia dvojmesačné prázdniny.

26. Na odborné predmety, prípadne predmety, ktoré to vyžadujú, sa žiaci prezliekajú do vhodných pracovných úborov v mieste na to určenom a podľa pokynov vyučujúcich, ktoré sú pre žiakov záväzné. Súvisí s tým dodržanie zásad bezpečnosti pri práci.

27. Osobné veci si žiak odkladá v šatni. Je vo vlastnom záujme žiakov triedy, aby svoju šatňu zamykali a odovzdávali kľúč na vrátnicu. V prípade krádeže z odomknutej šatne škola nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu a poisťovňa škodu neprepláca. Plášte a cvičebné úbory odkladané v šatni sa pravidelne perú .

28. V priebehu štúdia sa žiakom môže umožniť: a ) prerušenie štúdia, b )zmena študijného alebo učebného odboru, c ) prestup na inú strednú školu, d )preradenie do základnej školy, e ) opakovanie ročníka, f ) postup do vyššieho ročníka, g )zanechanie štúdia, h )štúdium podľa individuálneho učebného plánu, i ) štúdium na zahraničnej škole obdobného typu.

 

Časť týkajúca sa dochádzky do školy

1. Ak je vopred známy dôvod neúčasti na vyučovaní, žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o uvoľnenie: na jednu hodinu príslušného vyučujúceho s vedomím triedneho učiteľa, na jeden deň triedneho učiteľa, na viac dní riaditeľa školy na základe vopred danej písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

2. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania pre nepredvídané príčiny, žiak alebo rodičia do dvoch dní oznámia písomne alebo telefonicky triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný odovzdať ospravedlnenie podpísané rodičom (zákonným zástupcom) alebo lekárom.

3. Svoju neprítomnosť v škole podloží žiak vždy potvrdenou ospravedlnenkou. Ospravedlnenky žiak odovzdáva na predpísanom tlačive na vrátnici. Tlačivá : – Potvrdenie o neúčasti žiaka na vyučovaní, – Žiadosť rodiča ( zákonného zástupcu) o uvoľnenie žiaka z vyučovania sú na webovej stránke školy „www.suskk.sk“ v časti Agenda/žiacka knižka, na vrátnici školy a u triedneho učiteľa.

4. Neprítomnosť neplnoletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe neplnoletého žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

5. Triedny učiteľ vedie o neprítomnosti žiakov svojej triedy evidenciu vo zvláštnom zošite a ospravedlnenky odkladá u seba. AK ŽIAK NEPREDLOŽÍ OSPRAVEDLNENKU DO TÝŽDŇA PO NÁVRATE DO ŠKOLY, POVAŽUJE TRIEDNY UČITEĽ JEHO NEPRÍTOMNOSŤ ZA NEOSPRAVEDLNENÚ A ĎALEJ SA O PRÍSLUŠNÚ ABSENCIU NEZAUJÍMA.

6. O neospravedlnenej absencii informuje triedny učiteľ rodiča preukázateľným spôsobom. Pri zopakovaní sa neospravedlnenej absencie pozve rodiča na pohovor k riaditeľovi školy za účelom zistenia dôvodov. Rodič je upozornený na možnosť zanechania štúdia v prípade žiaka, ktorý nepodlieha povinnej školskej dochádzke, prípadne na zanedbávanie rodičovských povinností v prípade žiaka školou povinného. V druhom prípade škola upozorní na absencie príslušný úrad sociálnej starostlivosti.

7. Výchovné prostriedky realizované po prejednaní na pedagogickej rade sú: za vzorné správanie, vzornú dochádzku, reprezentáciu školy: pochvala od triedneho učiteľa pochvala od riaditeľa školy za neprístojné správanie, za neospravedlnenú absenciu: napomenutie od triedneho učiteľa pokarhanie od triedneho učiteľa pokarhanie od riaditeľa školy 5 znížené známky zo správania podmienečné vylúčenie zo štúdia vylúčenie zo štúdia

8. Neospravedlnenú absenciu posudzuje triedny učiteľ a vždy pri udeľovaní výchovných opatrení berie do úvahy aj prípadné ďalšie porušenia školského poriadku príslušným žiakom. Triedny učiteľ predkladá navrhované výchovné opatrenia na pedagogickej rade, ktorá pri ich schvaľovaní pristupuje individuálne, zohľadňuje dôvody a celkové hodnotenie žiaka a navrhované odporúčania na odstránenie nedostatkov. Ak žiak riadne neospravedlní svoju absenciu na teoretickom či praktickom vyučovaní, triedny učiteľ navrhuje tieto výchovné opatrenia: za 1-3 neospravedlnené hodiny napomenutie od triedneho učiteľa za 4-8 neospravedlnených hodín pokarhanie od triedneho učiteľa za 9-14 neospravedlnených hodín pokarhanie od riaditeľky školy za 15-28 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) za 29-35 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) za 36-43 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) s podmienečným vylúčením za viac ako 44 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) a vylúčenie zo školskej dochádzky Záškoláctvo je mimoriadne závažné porušenie pracovnej disciplíny. Oneskorené príchody na vyučovanie sa chápu tiež ako záškoláctvo.

9. Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu (i zdravotnej indispozície) vymešká viac ako 30% vyučovacej doby z vyučovaného predmetu (alebo všetkých predmetov), robí z neho (nich) na konci klasifikačného obdobia (alebo v jeho priebehu) komisionálne skúšky. Ich termíny a členov komisie určí riaditeľ školy.

10. Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní 5 dní a dôvod absencie nie je známy, TRIEDNY UČITEĽ O TOM PREUKÁZATEĽNE UPOZORNÍ ŽIAKA ALEBO JEHO RODIČOV V PRÍPADE NEPLNOLETOSTI a zisťuje dôvod absencie.

11. Žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku môže zanechať štúdium na základe písomného oznámenia. Ak je žiak neplnoletý, oznámenie podáva zákonný zástupca.

12. Pri nevhodnom správaní žiaka na vyučovacej hodine ho vyučujúci napomenie a zjedná tak nápravu. Nie je dovolené žiaka z hodiny vyhodiť a neospravedlniť mu neprítomnosť. 6

13. Konkrétne výchovné opatrenia prejednávané na pedagogickej rade :

Za fajčenie v priestoroch školy a všetkých podujatiach organizovaných školou Pohovor s rodičmi, oznámenie previnenia mestskej polícii (porušenie zákona o fajčení vo verejných priestoroch má za následok vyrúbanie pokuty), znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), pri viacnásobnom porušení na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy.

Za používanie a prechovávanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a všetkých podujatiach organizovaných školou Pohovor s rodičmi, znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), pri viacnásobnom porušení na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

Za používanie a prechovávanie drog, narkotík a omamných látok v priestoroch školy a všetkých podujatiach organizovaných školou Pohovor a oznámenie rodičom, oznámenie polícii a protidrogovému centru, znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé), podľa miery priestupku na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením a vylúčením zo školy.

Za dealerstvo drog Oznámenie rodičom, oznámenie polícii a protidrogovému centru, vylúčenie zo školy. Za šikanovanie a prejavy mazáctva Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

Za vážne poškodenie mena školy-napr. účasť na krádeži v škole alebo mimo nej Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) alebo 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

Za šírenie poplašnej správy súvisiacej s ohrozením života žiakov a pracovníkov Vylúčenie zo školy.

Za sústavné vyrušovanie vyučovacieho procesu -zápis do klasifikačného hárku, -napomenutie od triedneho učiteľa, -pokarhanie od triedneho učiteľa – za 3 zápisy, -pohovor s rodičmi, -pokarhanie od riaditeľa školy, -znížená známka zo správania na stupeň 2, -znížená známka zo správania na stupeň 3, -podmienečné vylúčenie zo štúdia, -vylúčenie zo štúdia.  

Za používanie mobilných telefónov a iných rušivých prvkov na vyučovaní -zápis do klasifikačného hárku, -napomenutie od triedneho učiteľa, -pokarhanie od triedneho učiteľa – za 3 zápisy, -pohovor s rodičmi, -pokarhanie od riaditeľa školy, -znížená známka zo správania na stupeň 2, -znížená známka zo správania na stupeň 3, -podmienečné vylúčenie zo štúdia, -vylúčenie zo štúdia.

Za zneužívanie mobilných telefónov a sociálnych sietí v priestoroch školy, mimo nej a všetkých podujatiach organizovaných školou (vytváranie, rozširovanie a zverejňovanie nelegálne získaných fotografií, videí a iných záznamov spolužiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy) Oznámenie polícii, oznámenie rodičom. Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) až v spojení s podmienečným vylúčením zo školy a vylúčením zo školy.

14. Každú pochvalu, pokarhanie žiaka triedny učiteľ oznámi rodičom preukázateľným spôsobom a kópiu založí do osobného spisu žiaka. Výchovné opatrenia udelené riaditeľom školy sú uvedené aj v triednom výkaze- katalógovom liste žiaka. Podmienečnému vylúčeniu a vylúčeniu zo štúdia venuje triedny učiteľ mimoriadnu pozornosť, využíva konzultácie s riaditeľom školy. Návrhy sa prerokujú na pedagogickej rade.

15. Pri posudzovaní dochádzky a spôsobu ospravedlňovania plnoletého žiaka a udeľovaní výchovných opatrení plnoletému žiakovi sa postupuje podľa predchádzajúcich bodov 1-14 s účasťou zákonného zástupcu plnoletého žiaka.

Článok II OBLASŤ VYUČOVANIA

1. Žiak sa dobrovoľne rozhodol navštevovať SUŠ v Kežmarku, čím sa zaväzuje riadne chodiť do školy a plniť si všetky študijné povinnosti podľa Školského vzdelávacieho programu a Plánu práce školy.

2. Žiak je povinný pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu nasledujúceho dňa. Ak sa nemohol pripraviť, prípadne vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny vyučujúcemu. Ak je vyvolaný a vopred sa neospravedlnil, klasifikuje sa nedostatočnou. Vyučujúci posúdi dôvod pre ospravedlnenie.

3. Domáce práce z praxe, kresliarske a modelárske úlohy, ktoré si žiak nevypracuje do stanoveného termínu, sa hodnotia nedostatočnou v deň, kedy ich žiak mal predviesť. VYUČUJÚCI NESMIE PREDLŽOVAŤ TERMÍNY, A TAK KUMULOVAŤ ŽIAKOM VEĽKÉ MNOŽSTVO PRÁCE NA OBDOBIE TESNE PRED KLASIFIKÁCIOU.

4. Žiak má právo slušným spôsobom prerušiť výklad vyučujúceho, ak mu nerozumie. Vyučujúci je povinný učivo mu zopakovať. Ak žiak i naďalej nerozumie, dohodne si konzultačné hodiny a požiada o vysvetlenie učiva.

5. Žiak je povinný absolvovať konzultáciu s učiteľom po vyučovaní pri neplnení si povinností na vyučovacej hodine.

6. Vyučujúci klasifikuje žiakov rovnomerne počas klasifikačného obdobia. Pedagóg zapisuje výsledky hodnotenia do klasifikačného hárku a internetovej žiackej knižky. Tieto informačné materiály musia byť pravdivé a aktuálne v každej chvíli. Slúžia pre rodičov, ktorí sa o prospech svojho dieťaťa môžu zaujímať kedykoľvek.

V každom polroku ohodnotí pedagóg žiaka týmto minimálnym počtom známok:

pri 1-hodinovej týždennej dotácii: 2 známky

pri 2-hodinovej týždennej dotácii: 3 známky

pri 3-hodinovej týždennej dotácii: 4 známky

pri 4-hodinovej a vyššej týždennej dotácii: 5 známok

7. Odpoveď je vyučujúci povinný ohodnotiť, zdôvodniť hodnotenie a oznámiť ho žiakovi. Ak tak neurobí, žiak má právo sa hodnotenia slušným spôsobom domáhať.

8. Vyučujúci nesmie hodnotiť známkou neporiadnosť žiaka (zabudnutý zošit, kniha, našepkávanie, nedbalá úprava v zošite a pod.). Hodnotia sa vedomosti a schopnosti a zručnosť žiaka. Hodnotiace klasifikačné porady s vydaním výpisov (1.polrok) a vysvedčení (2.polrok) sú každý polrok, informatívne v dvoch štvrťrokoch.

9. Hodnotenie za klasifikačné obdobie vyučujúci oznamuje žiakovi najneskôr v deň, ktorý je stanovený v úlohách školy na ukončenie klasifikácie pri dodržiavaní Zákona o ochrane osobných údajov. Ak rodič žiaka (alebo plnoletý žiak) nie je spokojný s hodnotením v niektorom predmete, môže obratom písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie v tomto predmete. Riaditeľ školy určí členov komisie a stanoví termín skúšky do termínu konania klasifikačnej porady. 9

10. NEKLASIFIKOVAŤ ŽIAKA MOŽNO IBA PRE JEHO DLHODOBÚ OSPRAVEDLNENÚ ABSENCIU. Riaditeľ školy určí termín klasifikácie najneskôr do dvoch mesiacov od konca klasifikačného obdobia.

Článok III HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1- výborný

2- chválitebný

3- dobrý

4- dostatočný

5- nedostatočný

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.

2. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1- veľmi dobré

2- uspokojivé

3- menej uspokojivé

4- neuspokojivé

3. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu, správania a dochádzky informuje zákonných zástupcov triedny učiteľ okamžite a preukázateľným spôsobom.

4. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do 2 mesiacov po skončení prvého polroka, t.j. do 31. 3. bežného roka.

5. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy, najneskôr do 15.9.

6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do 3 dní odo dňa, od kedy sa dozvedel o je výsledkoch, požiadať riaditeľa školy o komisionálne skúšanie, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať orgán štátnej správy, ktorý školu odborne riadi. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľ školy môže nariadiť komisionálne skúšanie žiaka na vlastný podnet.

7. Žiak, ktorý na konci klasifikačného obdobia 2. polroku neprospel najviac z dvoch predmetov, robí opravnú skúšku. Jej termín (obyčajne posledné dni augusta) určí riaditeľ školy a žiak dostáva namiesto vysvedčenia koncom júna výpis klasifikácie.

8. Ak je na opravnej skúške žiak klasifikovaný nedostatočnou alebo na konci školského roku neprospel z troch a viac predmetov môže zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak sám písomne požiadať riaditeľa školy o možnosť opakovať ročník. Riaditeľ po prehodnotení prospechu a správania počas celého doterajšieho štúdia a so súhlasom pedagogickej rady školy môže opakovanie ročníka povoliť.

9. Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odborného predmetu štúdia a z praxe ( prax, praktické cvičenie, odborná prax).

10. Hlavný odborný predmet Hlavný odborný predmet určí riaditeľ školy po porade s pedagogickou radou a umeleckou radou školy pre žiakov so vzdelávacím programom umeleckého zamerania ( skupiny odborov štúdia 82- a 85-). Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so vzdelávacím programom umeleckého zamerania v hlavných odborných predmetoch je absolvovanie práce na ročníkovom projekte (klauzúrna práca) v 1.,2., a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín denne v závere školského roka. Ročníkový projekt je súčasťou plánu práce školy a organizuje sa ako komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu. Komisionálna skúška z hlavného odborného predmetu v závere 1. polroku absolvujú žiaci 1.-4. ročníka formou prezentácie a obhajoby vytvorených prác za príslušný polrok. Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so vzdelávacím programom neumeleckého zamerania je absolvovanie práce na ročníkovom projekte v 1.,2., a 3. ročníku v rozsahu 5 pracovných dní po 7 hodín denne v závere školského roka. Ročníkový projekt je súčasťou plánu práce školy a organizuje sa v rámci predmetu odborná prax. V závere 1. polroku absolvujú žiaci 1.-4. ročníka na odbornej praxi prezentáciu a obhajobu vytvorených prác za príslušný polrok. Prehľad hlavných odborných predmetov v študijných a učebných odboroch: Ručné výtvarné spracúvanie textílií 1.-2. roč. výtvarná príprava 3.– 4. roč. navrhovanie Propagačné výtvarníctvo 1.-2. roč. výtvarná príprava 3.– 4. roč. navrhovanie Konzervátorské a reštaurátorské práce 1.-4. roč. odborná prax Konzervátorstvo a reštaurátorstvo Fotografický dizajn 1.-2. roč. základy výtvarného vyjadrovania 1.-2. roč. výtvarná príprava 3.– 4. roč. fotografický dizajn umeleckoremeselné práce 1.-2. roč. odborná prax prevádzka obchodu – propagácia 1.-2. roč. odborný výcvik umelecký rezbár 1.-3. roč. odborný výcvik umelecký stolár 1.-3. roč. odborný výcvik umelecký krajčír 1.-3. roč. odborný výcvik aranžér 1.-3. roč. odborný výcvik 11. Celkové hodnotenie Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadrujú výsledky jeho klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a tiež klasifikáciu jeho správania. Nezahŕňa sa klasifikácia nepovinných predmetov.

11 Celkové hodnotenie žiaka na konci 1. a 2. polroka sa vyjadruje takto:

a) prospel s vyznamenaním

b) prospel veľmi dobre

c) prospel

d) neprospel

Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré.

V umeleckých odboroch štúdia (skupiny odborov 82- a 85-)

žiak prospel s vyznamenaním, ak z hlavného odborného predmetu má výborný prospech.

žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2 a jeho správanie je veľmi dobré.

V umeleckých odboroch štúdia (skupiny odborov 82- a 85-)

žiak prospel veľmi dobre, ak z hlavného odborného predmetu nemá horší prospech ako chválitebný.

Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech.

12. Ukončovanie výchovy a vzdelávania Výchova a vzdelávanie v študijných odboroch je ukončená maturitnou skúškou, v učebných odboroch záverečnou skúškou. Žiak posledného ročníka študijného odboru do 30. septembra podá záväznú písomnú prihlášku na maturitnú skúšku. Ukončenie štúdia sa riadi všeobecne záväznými predpismi. 

Žiacka knižka

 

Prihlásiť sa