MOTTO  ROČNÍKA 2024:

„Môj ostrov istoty“

 

 

 

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V KEŽMARKU KAŽDOROČNE ORGANIZUJE SÚŤAŽ VÝTVARNEJ TVORIVOSTI ŽIAKOV II. STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL A ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL.

Charakteristika súťaže a jej poslanie

Umelecká súťaž kategórie „ krajská súťaž s účasťou škôl z partnerských miest mesta Kežmarok: Lanškroun a Příbram (Česko), Weilburg (Nemecko), Lesneven (Francúzsko), Hajdúszoboszlo (Maďarsko), Kupiškis (Litva), Gliwice, Bochnia, Zgierz a Nowy Targ (Poľsko)“, koná sa pod záštitou Miriam Lexmann, poslankyne Európskeho parlamentu.

Poslaním súťaže je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podpora a rozvoj ich nadania, talentu a vedenie k zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Úlohou súťaže je tiež viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie.

Podmienky súťaže

Súťaž je prehliadkou výtvarnej tvorivosti žiakov II. stupňa základných škôl, žiakov základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl Prešovského kraja. Každá škola môže zaslať do súťaže maximálne 10 prác za každú kategóriu.

Maximálny formát prác je A2. Práce nesmú byť rolované ani adjustované v pasparte. Každá práca musí byť označená, označenie musí zahŕňať: meno a priezvisko autora, názov diela, vek autora, kategóriu, adresu školy, e-mail školy, rok vzniku diela a meno pedagóga (súťažia iba diela, ktoré neboli ešte ocenené a nie sú staršie ako 1 rok).

Organizátor súťaže:
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19

060 01 Kežmarok
č. tel.: 052/ 452 52 82
e-mail: skola@supkk.sk, www.supkk.sk

 

 
 

Súťažné kategórie:

 
 

A1 Základné školy

– deti od 11 do 15 rokov
– kresba, maľba, kombinované techniky

 

B1 Základné umelecké školy

– deti od 11 do 15 rokov
– kresba, maľba, kombinované techniky

 

C1 Stredné školy

– kresba, maľba, kombinované techniky

C2 Stredné školy

– fotografia

C3 Stredné školy

– grafika

.

Dokumenty & informácie:

 

Novinky na ŠUPKE