Vzdelávacia aktivita Rozvoj IKT zručností luminografiou je realizovaná v štyroch skupinách (I., II., III., IV.)

Mgr. Matúš Matava, Mgr. Peter Cintula, Mgr. art. Dominik Britaňak , Mgr. Jaroslav Sarna 

 

Záverečná správa:

Luminografia_SAR, MAT, BRI, CIN

Maľovanie svetlom sa vo fotografii obvykle nazýva luminografia. Ide o komponovanie obrazu, v mnohých prípadoch abstraktného pomocou svetelného bodu pohybujúceho sa pred statickým fotoaparátom.

Pri tejto technike je nevyhnutný dlhý expozičný čas. Táto nezvyčajná no pútava fotografická technika sa realizuje prevažne v podmienkach s nízkym svetelným obsahom. V exteriéroch sa realizuje vo večerných alebo nočných podmienkach.

Každá časť nášho Slovenska ukrýva v sebe skvost, ktorý je charakteristický pre danú oblasť. Takouto pýchou východného Slovenska sú neodmysliteľne drevené chrámy, ktoré sú jedinečné a nemožno nikde vo svete nájsť nič im analogické. Ide i pýchu a kultúrnu vzácnosť, ktorú prostredníctvom nášho projektu vyššie spomínanej luminografickej techniky chceme netypickým spôsobovom spracovať a fotograficky znázorniť, prírodné a kultúrne bohatstvo regiónu.

Dotváranie okolia ale aj častí vybraných drevených kostolíkov na východnom Slovensku ktoré sme realizovali formou hlinených reliéfov. Nevyhnutnosť realizovať túto aktivitu vidíme v naliehavosti a potrebe ponúknuť alternatívu, inovatívnosť a nadčasový pohľad v možnostiach vizuálno – umeleckého spracovania a rozvoja zručností v oblasti IKT.

Ľudoví stavitelia v týchto stavbách vyjadrili harmóniu duše človeka s prírodou a snahu odpútať sa od všedného života. Tento benefit chcem využiť a predať ďalšiu, modernú rovinu v zachytení spomínaných elementov. Vybrali sme si lokáciu východného Slovenska, zamerali sme sa na architektúru drevených kostolíkov a ich okolia s možnosťou vizuálneho pretvorenia využitím experimentu.

 

Výstup projektu: KALENDÁR

Cieľ: rozvoj zručností v oblasti IKT prostredníctvom vizuálno umeleckého spracovania fotografického projektu, fotografickou technikou luminografie zachytiť a výtvarne dotvoriť výber drevených kostolíkov na území východného Slovenska, teoretická príprava a vzdelávanie žiakov o jednotlivých dokumentovaných miestach, ich špecifikách v rámci kultúrneho bohatstva, prírodných úkazov a rarít s cieľom využiť a aplikovať poznatky z IKT vo vizuálnych výstupoch v abstrahovaných rovinách, pravidelné stretnutia žiakov a učiteľov v čase mimoškolskej činnosti, spracovávanie, editácia, teoretická príprava a simulácia reálnych výstupov, zefektívnenie práce pedagogického tímu s prepojením a vzájomným obohatením v odvetví tvorby luminografie a zvýšenie záujmu a vnútornej motivácie žiakov novými alternatívami vo fotografii.

 

Nakuknutie do nášho krúžku:

V priebehu hodín projektovej činnosti sa žiaci oboznamovali s technickými možnosťami materiálov na tvorbu kresby svetlom. Základom bola inštruktáž k použitiu fototechniky – digitálne zrkadlovky, digitálne bezzrkadlovky, objektívy s pevným ohniskom, statív, monopod. Základy postprocesu v programe Adobe Lightroom a Adobe Photoshop. Po oboznámení sa s technikou luminografie žiaci praktizovali spôsoby realizácie svietenia – kresbu objektívom a kresbu do objektívu.

 

Rozvoj IKT zručností luminografiou III.: 06.10.2021: Luminografia – maľba svetlom do tmy. Praktické cvičenia zamerané na technické nastavenie fotoaparátu pri zníženej expozícii. Expozičný trojuholník aplikovaný v experimentoch luminografických techník nasvecovania v interiéroch školy (chodba s uzavretými oknami bez prístupu denného svetla). 13.10.2021: Fotografovanie portrétu technikou luminografie pomocou farebných svetiel. Aktivita zameraná na technické nastavenie uzávierky (5 s. – 30 s.). Variácie uzavierkového času a kombinácia zachytenej svetelnej intenzity. Fotografovanie portrétu a jeho nasvecovanie farebnými žiarovkami. 20.10.2021: Praktické cvičenie večernej luminografie v areáli kaštieľa Strážky. Vytváranie svetelných špirál prostredníctvom teplého svetelného zdroja. Práca žiakov v skupinách (land art – špirály z lístia, vytváranie svetelných lúčov a fotografovanie). 27.10.2021: Fotografovanie portrétu a jeho nasvecovanie externým bleskom. Fotografovanie portrétu technikou luminografie pomocou farebných svetiel a blesku. Aktivita zameraná na technické nastavenie uzávierky a clony (10 s. – 25 s.) pri ISO 100.

 

14. októbra počas pekného jesenného popoludnia sa naši žiaci vybrali do Strážok, kde sa venovali LAND ARTU a fotografovaniu parku technikou LUMINOGRAFIE. Účastníci celej akcie boli prevažne študenti zapojený do krúžku s názvom LUMONOGRAFIA, ktorý je podporený z projektu: Operačný program ľudské zdroje.
Pod vedením pedagógov žiaci nadobudli skúsenosť s nezvyčajnou fotografickou technikou. Ide o kreslenie do tmy pomocou svetla a vytváranie zaujímavých svetelných námetov zakomponovaných v krajine.
Najskôr však bolo potrebné pripraviť rôzne špirály a tvary, ktoré sme vytvárali z lístia. Keď sa zotmelo, tak sme si pripravili fotoaparáty, statívy …a už sa len fotilo, nastavovalo, svietilo a tak nám vznikali krásne fotografie.
Táto skúsenosť nás žiakov posunula o niečo ďalej. Ďakujeme všetkým, ktorí toto podujatie pripravili. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu akciu.
 
 
 

     Počas doterajších stretnutí na projektovom krúžku Luminografia boli žiakom teoreticky objasnené termíny fotografickej techniky luminografie, jej možnosti aplikovania a simulácie vo virtuálnom priestore prostredníctvom 2D grafických programov. Zároveň sme spoločne experimentovali v teréne s funkciami a nastaveniami fotoaparátu pri realizácii možností tvorby luminografie a viacnásobnej expozície v praxi.

  • Simulácia a laboratórny experiment pri realizácii luminografie.
  • Dokumentovanie a svetelné experimenty pri fotografovaní hlinených reliéfov drevených artikulárnych kostolíkov.
  • Práca s teplým a studeným svetlom.
  • Kompozičné experimenty so svetlom (pomôcky: zrkadlovka, statív, svetelné reťaze, farebné batérie..)