Škola začala písať svoju históriu 1. júla 1994, keď za prítomnosti významných predstaviteľov Slovenskej republiky, Krajského úradu v Prešove a mesta Kežmarok bolo zriadené Stredisko praktického vyučovania (SPV) umeleckých remesiel.

V roku 1997 sa SPV transformovalo na samostatný právny subjekt, vtedajšiu Združenú strednú umeleckú školu. Vznik tohto typu strednej školy bolo výsledkom remeselnej tradície mesta Kežmarok a jeho okolia, výsledkom nadšenia a pracovného zapálenia vtedajšej riaditeľky ZSUŠ v Kežmarku Ing. Anny Thomayovej, vtedajšieho primátora mesta Ing. Jána Skupina, predstaviteľov Krajského úradu v Prešove a Ministerstva školstva.

Vznik SPV a neskôr samostatnej školy uvítali mnohí výtvarne a umelecky vzdelaní pedagógovia, ktorí tu našli svoje pracovné uplatnenie, ale aj talentovaní žiaci z blízkeho okolia, aj zo vzdialenejších oblastí.

V rámci vyučovacích hodín si študenti rozširujú vedomosti získané v základnej škole, zdokonaľujú sa v nemeckom a anglickom jazyku. Škála odborných predmetov profiluje absolventa po odbornej stránke, pričom sa využíva práca s počítačom, získavanie nových informácii prostredníctvom internetu. Presadzujú sa atraktívne, netradičné formy  a metódy práce vo výchovno-vzdelávacom procese. Študenti pracujú v odborných, spoločensko-vedných a športových krúžkoch.

V roku 2008 sa názov školy zmenil na Stredná umelecká škola.

Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové učebné a študijné odbory podľa požiadaviek trhu práce v našom regióne. Táto skutočnosť nie je dielom náhody, ale výsledkom najdynamickejšej transformácie spomedzi všetkých škôl regiónu a prispôsobenie študijných a učebných odborov potrebám celospoločenského trhu práce. Naši žiaci majú uplatnenie v umelecko – remeselných prevádzkach, reklamných firmách, aj v podnikoch služieb a iných odvetviach hospodárstva vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam.

Začíname vydávať školský časopis. Talentovaní žiaci úspešne reprezentujú školu v regionálnych, krajských, celoslovenských kolách rôznych súťaži, vrátane záujmovej umeleckej činnosti a stredoškolskej odbornej činnosti.

Naďalej budujeme materiálno technickú základňu praktického a teoretického vyučovania. Zúčastňujeme sa pri príprave významnej prehliadky remeselnej výroby v Kežmarku pod názvom Európske ľudové remeslo, ktoré sa tradične koná v druhom júlovom týždni.

Pre žiakov organizujeme atraktívne a účelné podujatia. Za mnohé spomenieme plavecký výcvik spojený s plenérom v Chorvátsku, ako aj plenére mladých výtvarníkov organizované na domácej pôde s významnými umelcami Slovenskej republiky ( s nár. umelcom Tiborom Bartfayom , akad. mal. Mariánom Prešnajderom).

Rozvoj zručnosti a pestovanie odbornosti rozvíjame aj aktívnou účasťou na výstavách spojených s prehliadkou žiackych prác ( ART Bratislava, Trienále plagátu v Trnave a mnohé ďalšie).