Monthly Archives: január 2021

Výpisy klasifikácie za I. polrok šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci, polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021 Vám budú zaslané elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka, resp. žiacke konto (v prípade plnoletých žiakov). Výpisy budú zverejnené 29. januára 2021. Zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je […]