Author Archives: supadmin

Hodnotenie klauzúr

Tento týždeň prebiehalo v našej škole hodnotenie klauzúr. Komisie sa stretli a zhodnotili týždňové projekty jednotlivých skupín.Hodnotenie prebiehalo bez žiakov a slovnej obhajoby. Práce predstavil vyučujúci skupiny. Komisia na základe prezentovaných reprodukovaných diel, portfólia a teoretickej práce ohodnotila všetkých študentov školy.

Pokyn č. 5 – oznam pre žiakov a rodičov

Milí žiaci, vážení rodičia, riaditeľka ŠUP Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová vydáva informáciu o organizácií posledných dní školského roku 2019/2020. Pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok zostáva (na základe odporúčania vedúceho odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja) aj naďalej v platnosti dištančná forma vzdelávania – žiaci do školy nenastupujú. V týchto dňoch je úlohou žiakov odovzdať […]

Obnovte si platnosť preukazu ISIC

Dôležité informácie k predĺženiu platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok – stiahnuť + info_doprava. Aby ste mohli využívať svoj Preukaz žiaka ISIC na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC. Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk a známka Vám bude doručená domov. […]

2. kolo prijímacích skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok oznamuje uchádzačom o štúdium na škole, že sa v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok […]

Oficiálne ukončenie štúdia žiakov štvrtého ročníka na Škole umeleckého priemyslu v Kežmarku

Pandémia spôsobená šírením koronavírusu si vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľov pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva o novej forme vykonania maturitných skúšok. Preto Vás dnes nečaká zeleným obrusom prestretý stôl, ani komisia zvedavá na Vaše vedomosti z maturitných predmetov. Súčasné maturity si za kritérium kladú prácu žiaka počas […]

Projekt SCHVÁLENÝ

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE PRE ŠUP KEŽMAROK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej škole schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v sume 136 153,36 EUR. Tešíme sa, že budeme môcť využiť tieto prostriedky na zakúpenie techniky a skvalitnenie edukačného procesu. Projektové aktivity rozbehneme už od septembra.

Výstava Moje (ne)istoty je sprístupnená verejnosti

Výstava víťazných výtvarných a fotografických prác krajskej súťaže Moje (ne)istoty bola inštalovaná v priestoroch Výstavnej siene v Kežmarku od 13. marca.  Avšak z dôvodu uzavretia aj týchto inštitúcií nebola doteraz sprístupnená verejnosti. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR budú od 6.5. 2020 otvorené galérie za dodržania náležitých hygienických opatrení. Mesto Kežmarok a MsKS v Kežmarku, našej škole predĺžilo možnosť […]

PRIJÍMACIE KONANIE DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SA KONÁ OD 19. MÁJA 2020 DO 30. JÚNA 2020.

Z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) z 29.04.2020 vyplýva Riaditeľ strednej školy je povinný po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája […]