2. kolo prijímacích skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok oznamuje uchádzačom o štúdium na škole, že sa v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest – 2. kolo prijímacích skúšok. 

Záujemcovia o štúdium doručia prihlášky do 15.06.2020.

Prihlášky je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu školy, prostredníctvom edupage alebo mailom na adresu skola@supkk.sk.

Upravené kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 sú zverejnené v časti:  https://supkk.sk/uchadzaci/