Pokyn č. 5 – oznam pre žiakov a rodičov


Milí žiaci, vážení rodičia,


riaditeľka ŠUP Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová vydáva informáciu o organizácií posledných dní školského roku 2019/2020.

Pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok zostáva (na základe odporúčania vedúceho odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja) aj naďalej v platnosti dištančná forma vzdelávania – žiaci do školy nenastupujú.

V týchto dňoch je úlohou žiakov odovzdať vyučujúcim všetky zadania zadané v priebehu dištančného vzdelávania.


Klasifikačná porada sa bude konať 25.06.2020

Ak si žiaci počas dištančného vzdelávania neplnili svoje povinnosti, budú v tomto období vyzvaní vyučujúcimi k preskúšaniu – forma a obsah preskúšania je v kompetencii učiteľa.

Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30.06.2020 podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch.