„Klauzúrky“ za 1. polrok

Teoretické východiská, inšpiračné zdroje, použité techniky a ich história, materiály, ich charakteristika a použitie, obsah a forma vytvorených diel, vyjadrovacie prostriedky, kompozičné princípy, asociácie, symboly, technologické postupy… to všetko nachádzali vo svojich dielach žiaci ŠUP v Kežmarku po návrate z vianočných prázdnin.

Komisionálnu skúšku z profilového predmetu a umeleckej praxe v závere 1. polroka absolvovali povinne všetci žiaci I. – IV. ročníka umeleckých odborov formou prezentácie a obhajoby vytvorených prác za príslušný polrok. V termíne od 12. do 18. januára zasadli trojčlenné komisie pedagógov, ktoré hodnotili výstupy žiakov jednotlivých skupín.

Nakoľko žiakov už teraz pripravujeme na konkurencieschopnosť trhu práce a schopnosť obhájiť a prezentovať svoju prácu, hodnotil sa aj ústny prejav, verbálna prezentácia a príprava. Komisionálna skúška podáva ucelený obraz o tom, ako si žiaci jednotlivých ročníkov osvojili učebnú látku umeleckých predmetov v príslušnom študijnom odbore z obsahu učiva prebratého v príslušnom klasifikačnom období.

.